Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende tijd werkzaamheden uitvoeren op de Noordplas van de Langeraarse Plassen. Dit heeft als doel het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in het kader van de Kaderrichtlijn Water. 

Wat gaat er gebeuren?

Er wordt zo’n 375.000 mᶟ schone baggerspecie stikstof-uitstootvrij ontgraven met een elektrische cutterzuiger. De baggerspecie wordt lokaal hergebruikt in weilanddepots. Er wordt een persleiding in het water gelegd om de baggerspecie te verpompen naar het de depots. De niet verspreidbare baggerspecie (ca.20.000 mᶟ) wordt vanwege de kwaliteit ontgraven met een kraan op ponton, die de baggerspecie via kleine boten naar een overslaglocatie op de parkeerplaats aan de Geerweg transporteert. Vanaf daar wordt de baggerspecie per vrachtwagen afgevoerd naar een erkende verwerker.

Ook wordt er een slibvang ontgraven, de grond die hierbij vrij komt wordt verwerkt in een nieuw te realiseren natuurzone. Het ontgraven van de slibvang gebeurt ook uitstootvrij met een elektrische kraan.

Om de werkzaamheden elektrisch uit te kunnen voeren, wordt er een aansluiting gemaakt aan het elektriciteitsnetwerk vanaf de Paradijsweg. Deze voedt vanaf de kant de stroom naar twee trafostations (zie afbeelding) op het water, die op hun beurt het materieel voorzien van stroom.

Planning van het werk

Op de parkeerplaats aan de Geerweg is het werkterrein ingericht. Vanaf medio mei tot juli 2021 wordt de niet verspreidbare bagger uit de plas verwijderd, de bagger ligt in de zuidwest en zuidoost hoek van de plas. De route die de vrachtwagens afleggen is via de Geerweg en Westkanaalweg. In juli wordt gestart met het inrichten van de natuurzone. De totale werkzaamheden duren tot april 2023.

Meer informatie

Voor verdere informatie of meldingen kunt u contact opnemen met het klantcontactteam van Rijnland onder de vermelding Langeraar via 071-3063535. Op de website van het waterschap(externe link) kunt u meer informatie vinden. U kunt uzelf hier ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.