De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de huidige digitale wereld met veel dataverkeer is de bescherming van privacygegevens erg belangrijk. Om de privacy van inwoners optimaal te beschermen werken we sinds 25 mei 2018 volgens de Europese wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Diezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Ook de gemeente Nieuwkoop moet voldoen aan de AVG. Bij de bescherming van privacy gaat het vooral om het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon, dus bijvoorbeeld NAW-gegevens, e-mailadressen, burgerservicenummers (BSN) en IP-adressen.

Wat betekent dit voor inwoners?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een (aanvraag-)formulier op deze website, schriftelijk of telefonisch. U kunt hierbij denken aan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer of e-mailadres. De gemeente dient zorgvuldig met die gegevens om te gaan. Daarnaast krijgen inwoners met de nieuwe wet meer rechten. Dat betekent dat u meer mag zeggen over uw eigen gegevens en wat daar mee gebeurt. 

Waarom vragen wij deze gegevens van u?

De gemeente heeft (uw) persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van een nieuwsbrief over bijvoorbeeld een woningbouwproject;
 • Om u te kunnen bellen over uw aanvraag als dit nodig is ;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om iets bij u af te leveren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Welke rechten heeft u?

 • Recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op inzage. Dat is het recht van inwoners om de persoonsgegevens waar de gemeente mee werkt in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
 • Recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor meer informatie over uw rechten onder de AVG verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hier staat per recht beschreven wat dit recht precies inhoudt, inclusief vragen en antwoorden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als organisaties in opdracht van ons met uw gegevens werken, dan sluiten wij een overeenkomst met deze partij. In die overeenkomst staat dat zij vertrouwelijk met uw gegevens moeten omgaan. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat is een Functionaris Gegevensbescherming (FG)?

Elke gemeente is verplicht een FG aan te stellen. Deze persoon zorgt ervoor dat persoonsgegevens binnen de gemeente Nieuwkoop op de juiste manier worden verwerkt en heeft de rol als adviseur. Ook is het in bepaalde gevallen mogelijk de FG te benaderen voor het beantwoorden van vragen en klachten die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie is onze FG?

Per 1 mei 2020 is mr. R.R. de Vries door het college van burgemeester en wethouders aangewezen als FG van de gemeente Nieuwkoop. Heeft u vragen aan onze FG? Dan kunt u die stellen via het e-mailadres FG@nieuwkoop.nl.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u een klacht of een bezwaar hierover indienen. U kunt een dergelijk verzoek (inzage, correctie, verwijdering, klacht of bezwaar) doen door gebruik te maken van onderstaand formulier. 

Persoonsgegevens inzien corrigeren of wijzigen

Worden uw gegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik van deze gegevens? Kijk dan op onze pagina over datalekken om te zien wat u kunt doen. 

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Nieuwkoop? Neem dan contact op met Judith de Jong- Kransse (privacy officer) via telefoonnummer 14 0172 of via privacy@nieuwkoop.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?