Er kan sprake zijn van planschade in de zin van afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening door een planologische maatregel, zoals een bestemmingsplan of een aan de buren verleende omgevingsvergunning waarvoor is afgeweken van het bestemmingsplan. Deze besluiten kunnen uw woon- of bedrijfsomgeving veranderen. De schade kan bestaan uit een vermindering van de waarde van een onroerende zaak of uit een inkomensderving.

Aanvraag tegemoetkoming

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kan worden ingediend door een eigenaar van een woning, een stuk grond of bedrijfspand of degene die een onderneming drijft in de directe nabijheid van de planologische maatregel. Een huurder van een woning komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Voor het in behandeling van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade wordt het wettelijk drempelbedrag van € 300,-- bij u in rekening gebracht. Het indienen van de aanvraag om tegemoetkoming in planschade kan tot maximaal 5 jaar nadat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden (d.w.z. dat het besluit rechtens onaantastbaar is).

Procedure

De vraag of er daadwerkelijk sprake is van planschade wordt door de gemeente voorgelegd aan een onafhankelijke adviseur die een planologische vergelijking maakt. Dat betekent dat de adviseur kijkt naar de bouw- en gebruiksmogelijkheden van voor de planologische maatregel en daarna. De feitelijke situatie is daarbij niet van belang.

Als er sprake is van een verandering dan zal de adviseur bekijken of daardoor schade is veroorzaakt en waar deze uit bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om beperking van het uitzicht, beperking van de privacy en toename van de geluidshinder. Er wordt daarna bepaald wat een redelijk denkend en handelend koper bereid zou zijn geweest te betalen voor en na de planologische maatregel. Voor die waardebepaling schakelt de adviseur vaak een taxateur in.

De adviseur zal ook kijken of u, toen u de woning of een andere onroerende zaak kocht, had kunnen weten dat de omgeving zou veranderen en de schade dus voorzienbaar was.

Voor de volledige procedure wordt verwezen naar de procedureverordening(externe link) voor advisering tegemoetkoming in planschade. In de praktijk duurt het al gauw 8 tot 12 maanden voordat er een besluit van het college is op uw aanvraag om tegemoetkoming in planschade.

Houdt u er rekening mee dat als er sprake is van planschade in de vorm van een vermindering van de waarde van een woning of een andere onroerende zaak, in ieder geval de eerste 2% van de waardedaling van de onroerende zaak voor uw rekening blijft. Dit normaal maatschappelijk risico komt namelijk niet voor vergoeding in aanmerking (artikel 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening).

Als de adviseur concludeert dat u planschade lijdt en deze schade ook voor vergoeding in aanmerking komt, zal het college in de regel dat advies overnemen en ontvangt u een tegemoetkoming in planschade en wordt het wettelijk drempelbedrag aan u terugbetaald. Over het schadebedrag ontvangt u wettelijke rente.

Aanvraag indienen

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kunt u indienen met onderstaand formulier. Zend bij het ingevulde en ondertekende formulier een kopie van het eigendomsbewijs van het perceel waarop uw verzoek betrekking heeft mee naar: het college van B&W, postbus 1, 2460 AA te Ter Aar.

Heeft u gevonden wat u zocht?