De gemeente Nieuwkoop heeft op 4 juli 2017 het beursreglement ‘Ruimte voor Ruimte’ (Glasbeurs) ingetrokken. Tot 4 november 2017 kon nog gebruik gemaakt worden van het overgangsrecht.

De ingemeten glasrechten blijven bestaan en kunnen worden ingezet zolang dat kan volgens de Omgevingsverordening Zuid-Holland. Ook kunt u zonder tussenkomst van de gemeente glasrechten verhandelen. De gemeente heeft geen faciliterende rol meer bij het verhandelen van glasrechten. Wel houdt de gemeente een glasregister bij. In dit register worden aan- en verkopen geregistreerd.

Op grond van het provinciale principe van ‘Ruimte voor Ruimte’ kunnen glastuinbouwbedrijven hun bedrijf saneren in ruil voor de bouw van een beperkt aantal woningen. Het principe van ‘Ruimte voor Ruimte’ kan uitkomst bieden voor agrarische ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf en de sanering ervan willen realiseren door de bouw van een aantal woningen. Aan deze ruil heeft de provincie een aantal voorwaarden gesteld. Zo mogen er maximaal drie woningen gebouwd worden op het perceel waarop het glas wordt gesloopt en mag de kwaliteit van de omgeving niet afnemen. Compensatiewoning(en) kunnen ook elders gerealiseerd worden.

Indien u bouwrechten (steen en/of glas) inzet voor een compensatiewoning volgens het principe van ‘Ruimte voor Ruimte’, moet u rekening houden met mogelijk meerdere bestemmingsplanwijzigingen en kosten hiervoor. Indien u bouwrechten van anderen koopt, moeten op die locaties waar het glas/steen vandaan komt ook de bestemming(en) worden gewijzigd. Deze locaties moeten worden gesaneerd en de bestemming moet gewijzigd worden in een bestemming die geen nieuwe gebouwen/bouwwerken mogelijk maakt. Het wegbestemmen van glas is een voorwaarde om bouwrechten in te kunnen zetten en komt voor rekening/risico van de koper/verkoper van bouwrechten.

De ruimtelijke kwaliteit op die locaties moet verbeteren. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan bestemming Agrarisch met aanduiding bouwvlak en/of bestemming Agrarisch glastuinbouw wijzigen naar bestemming Agrarisch onbebouwd en/of tuinbestemming (onbebouwd) en/of natuurbestemming etc..

Het is niet mogelijk om bouwrechten in te zetten uit glastuinbouwconcentratiegebied dan wel maatwerkgebied. Reden hiervan is dat glas uit concentratiegebied niet wegbestemd kan worden. Dit omdat met stakeholders (belangenorganisaties) is afgesproken dat gronden in glastuinbouwconcentratiegebied behouden moeten blijven voor de glastuinbouwsector. Onder het maatwerkgebied vallen percelen die nu nog behoren tot het glastuinbouwconcentratiegebied, maar waarvan het niet duidelijk is of de glastuinbouw op de langere termijn toekomstbestendig is en bepaalde percelen mogelijk voor transformatie in aanmerking kunnen komen. Voor wat betreft het maatwerkgebied is in Greenportverband afgesproken dat er eerst een inventarisatie gedaan wordt naar de toekomstbestendigheid van glastuinbouwbedrijven. Met deze inventarisatie maken we een visie. Hierna besluiten de stakeholders in Greenportverband gezamenlijk op perceelsniveau welke percelen tot het glastuinbouwconcentratiegebied blijven behoren en welke tot het transformatiegebied gaan behoren. Een glasbestemming binnen transformatiegebied kan omgezet worden in een alternatieve bestemming, waardoor het mogelijk is om deze glasrechten in te zetten volgens het ‘Ruimte voor Ruimte’-principe.

In Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) Schiphol (externe link)contour 4 verlenen wij geen medewerking aan nieuwe woningen. In LIB Schiphol contour 5 (ook bekend als 20 ke) kunnen beperkt en onder extra voorwaarden compensatiewoningen worden gebouwd. 

Provinciaal beleid

In de provinciale Omgevingsvisie Zuid-Holland (20 februari 2019) staat het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland. Bij dat beleid is een aantal regels vastgesteld in de provinciale Omgevingsverordening Zuid-Holland (20 februari 2019). Het beleid en de verordening vindt u op /www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid(externe link).

In de Omgevingsverordening is het Maatwerkgebied Greenport Aalsmeer opgenomen. Dit maatwerkgebied is van toepassing binnen de gemeente Nieuwkoop. Het beslaat grofweg het gebied dat in het Nieuwkoopse bestemmingsplan Glastuinbouw bekend is als glastuinbouwconcentratiegebied. In dat gebied werd tot 16 december 2015 door de provincie Zuid-Holland geen andere ontwikkeling toegestaan dan ontwikkelingen voor glastuinbouw. Nu zijn er ook andere ontwikkelingen mogelijk mits deze voldoen aan de voorwaarden uit de Verordening. De provincie beoordeelt alle aanvragen die zijn gebaseerd op (gemeentelijk) principe ‘Ruimte voor Ruimteregeling’, voordat de gemeente Nieuwkoop een beslissing neemt op een dergelijke aanvraag. In de geldende versie Omgevingsverordening (20 februari 2019) is de 20 ke contour (LIB Schiphol zone 5) en uitzonderingen voor enkele nieuwe woningen buiten bestaand stedelijk gebied opgenomen. 

Bestemmingsplannen en wijzigingsbevoegdheden

In onze gemeente is in drie geldende bestemmingsplannen een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor principe van de ‘Ruimte voor Ruimte' regeling. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied is een regeling opgenomen voor functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing. 

  1. Glastuinbouwgebied(externe link).(externe link)
  2. Langeraar en Papenveer(externe link)
  3. Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker(externe link)
  4. Bestemmingsplan Landelijk Gebied(externe link)

Wilt u gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheden voor de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling in een van de hierboven genoemde bestemmingsplannen of heeft u vragen over de regeling voor functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing in bestemmingsplan Landelijk Gebied, dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Wilt u langskomen? Maak dan u eerst een afspraak via 14 0172. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. 

Voor vragen over gemeentelijk beleid ruimte voor ruimte regeling kunt u contact opnemen met Stefan Veenenberg of Marly Beckfeld, telefoonnummer 14 0172.

Heeft u gevonden wat u zocht?