Door sommige besluiten die de gemeente rechtmatig neemt kan schade ontstaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan besluiten die uw woon- of bedrijfsomgeving veranderen. De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit een vermindering van de waarde van een onroerende zaak of uit een inkomensderving. Ook het moeten maken van extra kosten kan soms onder schade vallen. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van schade, moet de omvang van de optredende schade uitstijgen  boven het normale maatschappelijke risico en moet u onevenredig zwaar treffen in vergelijking tot andere burgers of bedrijven.

Aanvraag tegemoetkoming

Een aanvraag om tegemoetkoming in de schade kan worden ingediend door een eigenaar van een woning, een stuk grond of bedrijfspand of degene die een onderneming drijft in de directe nabijheid van de plek waar de besluitvorming op ziet. Een huurder van een woning komt niet in aanmerking voor een vergoeding.

Voor het in behandeling van een aanvraag om schadevergoeding wordt het wettelijk drempelbedrag van € 500,- bij u in rekening gebracht. Het indienen van de aanvraag om tegemoetkoming in schade kan tot maximaal vijf jaar nadat de verzoeker bekend is geworden met de schade. Bij indirecte schade in de vorm van waardedaling moet de aanvraag worden gedaan binnen vijf jaar na kennisgeving van de vergunning, of als er geen vergunning of melding is vereist, als met de activiteit is gestart.

Procedure

De vraag of er daadwerkelijk sprake is van schade zal in veel gevallen door de gemeente worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviseur die een vergelijking maakt van de feitelijke situatie voor en na de activiteit.

Als er sprake is van een verandering dan zal de adviseur bekijken of daardoor schade is veroorzaakt en waar deze uit bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om beperking van het uitzicht, beperking van de privacy en toename van de geluidshinder. Er wordt daarna bepaald wat een redelijk denkend en handelend koper bereid zou zijn geweest te betalen voor en na de planologische maatregel. Voor die waardebepaling schakelt de adviseur vaak een taxateur in.

De adviseur zal ook kijken of u, toen u de woning of een andere onroerende zaak kocht, had kunnen weten dat de omgeving zou veranderen en de schade dus voorzienbaar was.

Voor de volledige procedure wordt verwezen naar de verordening nadeelcompensatie (externe link). In de praktijk duurt het al gauw zes tot twaalf maanden voordat er een besluit van het college is op uw aanvraag om tegemoetkoming in de schade.

Houdt u er rekening mee dat als er sprake is van schade in de vorm van een vermindering van de waarde van een woning of een andere onroerende zaak, in ieder geval de eerste vier procent van de waardedaling van de onroerende zaak voor uw rekening blijft. Dit normaal maatschappelijk risico komt namelijk niet voor vergoeding in aanmerking.

Als de adviseur concludeert dat u schade lijdt en deze schade ook voor vergoeding in aanmerking komt, zal het college in de regel dat advies overnemen en ontvangt u een tegemoetkoming in de schade en wordt het wettelijk drempelbedrag aan u terugbetaald. Over het schadebedrag ontvangt u wettelijke rente.

Aanvraag indienen

Een aanvraag om tegemoetkoming in planschade kunt u indienen met onderstaand formulier. Zend bij het ingevulde en ondertekende formulier een kopie van het eigendomsbewijs van het perceel waarop uw verzoek betrekking heeft mee naar: het college van B&W, postbus 1, 2460 AA te Ter Aar.

Heeft u gevonden wat u zocht?