U denkt als inwoners zelf graag actief mee over de bouw van woningen in de gemeente. Dit blijkt uit de suggesties van inwoners tijdens een motiemarkt gehouden in 2021.

Ons ruimtelijke beleid maakt initiatieven van inwoners, zoals het ombouwen van in onbruik geraakte gebouwen naar woningbouw, mogelijk. Inmiddels zijn er op basis van initiatieven van inwoners diverse projecten opgestart en/of gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De verbouwing van het kantoor van de voormalige Rabobank in Nieuwveen naar woningen.
  • De kerk aan de Achterweg in Nieuwkoop die wordt omgebouwd tot woningen. • Het omzetten van de bedrijfsbestemming naar woonbestemming van een schuur aan de Oude Nieuwveenseweg.
  • De verbouwing tot studio’s en appartementen van het oude stationsgebouw in Nieuwveen en een oud aannemersbedrijf in Zevenhoven.

Elk initiatief toetsen we aan het geldende bestemmingsplan, het ruimtelijk beleid en moet passen in het door de gemeenteraad vastgestelde woonbeleid. De raad heeft onder andere de volgende instrumenten vastgesteld voor het woonbeleid:

  • De doelgroepenverordening: In deze verordening staan voor de woningcategorieën sociale huur, middenhuur en goedkope koop: o de maximumprijsgrenzen, o de bijbehorende doelgroepen (op basis van inkomen) en o de minimumperiode waarin de regels voor deze woningen blijven gelden. Dit heeft het positieve effect dat deze woningen bij nieuwbouwprojecten voor langere tijd betaalbaar en beschikbaar blijven voor de doelgroep.
  • De verordening woonfonds: Met de verordening woonfonds stimuleert de gemeente de bouw van sociale huur- en koopwoningen. Bij projecten vanaf 12 woningen is het verplicht om 35% sociale woningbouw te bouwen. Bij projecten met minder dan 12 woningen kan minder dan 35% sociale woningbouw worden gebouwd wanneer de ontwikkelaar een storting doet in het Woonfonds. Wanneer een ontwikkelaar meer dan 35% sociale woningbouw realiseert, kan er sprake zijn van een financieel tekort (als de grond niet van de gemeente is gekocht). In dat geval komt het project in aanmerking voor een bijdrage uit het Woonfonds. Het fonds bevordert daarmee de toegankelijkheid van de woningmarkt.
  • Beleidsregels voor zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding: De zelfbewoningsplicht verplicht kopers van betaalbare nieuwbouwwoningen om er zelf te gaan wonen. Dit voorkomt dat beleggers de woningen opkopen om ze te verhuren. Het anti-speculatiebeding verbiedt de koper om een betaalbare nieuwbouwwoning binnen vijf jaar door te verkopen, enkele uitzonderingen daargelaten. Woningen kunnen daardoor niet meer worden gekocht om snel winst mee te maken door prijsstijgingen.

Indienen particulier initiatief

Bij particuliere initiatieven doorlopen we standaard een aantal stappen. Hieronder staat een beknopte beschrijving van deze stappen.

  1. Meld uw plan bij het Omgevingsloket. U kunt uw idee mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of bellen met 14 0172 en vragen naar het Omgevingsloket.
  2. De gemeente kijkt of het plan haalbaar is en of het past binnen het beleid en de visie van de gemeente.
  3. Zo ja, dan vragen wij de initiatiefnemer een principeverzoek in te dienen. Bij een positief standpunt voor het principeverzoek vraagt de gemeente de initiatiefnemer een ontwerpbestemmingsplan op te stellen.
  4. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd, zodat inwoners een reactie op dit plan kunnen geven. 5.Na vaststelling van het plan, kan de indiener een vergunning aanvragen en vervolgens gaan bouwen.

* Per 1 januari 2024 treedt er een nieuwe wet in werking, de ‘Omgevingswet’. Met deze nieuwe wet verandert ook het aanvragen van een particulier initiatief. We zijn hard aan de slag om de overgang naar deze nieuwe wet zo soepel mogelijk te laten verlopen.