We zijn bezig met de ontwikkeling van woningbouw in Vrouwenakker, in de hoek achter het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker. De woningbehoefte neemt toe en er is meer aandacht voor thema’s als duurzaamheid, gezondheid en de effecten van de klimaatverandering op onze woon- en leefgebieden. Daarnaast hebben we aandacht voor de woningbehoefte binnen Vrouwenakker maar kijken wij ook naar de grotere bouwopgave voor starters, jongeren, jonge gezinnen en senioren binnen de gemeente Nieuwkoop.

In het plangebied aan het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker worden minimaal 70- en maximaal circa 90 woningen ontwikkeld. Van de 3,5 hectare ligt ongeveer twee-derde van het gebied binnen de bebouwingscontouren. Daar kunnen woningen worden gebouwd. De locatie wordt ontsloten via een nieuwe toegangsweg die aansluit op het Nieuwveens Jaagpad. Daarnaast komt er een ontsluiting voor langzaam verkeer op de provinciale weg. Deze weg dient ook als noodontsluiting.

Kaart vrouwenakker

Visie wonen in Vrouwenakker-West 2025

We hebben een visie ontwikkeld voor de toekomstige bouwlocatie. In deze visie staat onder andere omschreven hoeveel woningen er gerealiseerd moeten worden, de opbouw van het woningbouwprogramma en uitgangspunten voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast staan er ook uitgangspunten omschreven voor het ‘Hart van Vrouwenakker’. Het ‘Hart’ moet uiteindelijk een groene ontmoetingsplek worden in de openbare ruimte. Doormiddel van deze visie wordt er gestreefd naar een groene woonwijk met een dorps karakter dat past bij Vrouwenakker.

In de visie staan nog geen plannen of schetsen voor een woonwijk, maar bevat de hoofdlijnen en kaders voor de toekomstige woonwijk en leefomgevingskwaliteit. De samenvatting van de Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025 vindt u in de bijlage.

Informatieavond

Op 23 maart 2022 was er een informatieavond voor belanghebbenden. Aanwezigen konden vragen stellen aan de gemeente. Ook hebben we informatie opgehaald over de wensen, ideeën en wat er leeft onder de aanwezigen deze avond. Deze informatie wordt meegegeven aan de ontwikkelaar zodra deze bekend is. Tijdens de informatieavond stonden een aantal panelen opgesteld. Deze panelen kunt u terugvinden als bijlage onderaan deze pagina.

Van aanbesteding naar bestemmingsplan

In 2022 starten we met de aanbestedingsprocedure. In de praktijk is dit een tender, ook wel eens prijsvraag genoemd. Ontwikkelaars worden uitgenodigd om op basis van De Visie, beleid en wet- en regelgeving van de gemeente, provincie, rijk en hoogheemraadschap van Rijnland te komen met een voorlopig ontwerpidee voor de nieuwe woonwijk. De ontwikkelaar die het beste plan heeft en voldoet aan alle voorwaarden, krijgt de kans om dit plan te realiseren nadat participatie en verdere planuitwerking heeft plaatsgevonden. Ook wordt er te zijner tijd een bestemmingsplan uitgewerkt en in procedure gebracht. Het doel is om te starten met de bouw in de tweede helft van 2024. Uiteraard is dit van veel factoren afhankelijk.

Voorgenomen faseplanning*

  1. Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025: De Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025 is op 3 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.
  2. Aanbesteding & gunning: Voor de ontwikkeling van Vrouwenakker-West wordt een ontwikkelaar gezocht door de opdracht aan te besteden. Dit is een soort prijsvraag met eisen en kaders uit De Visie en bestaand beleid.
  3. Planuitwerking & vergunning: De geselecteerde ontwikkelaar werkt het winnende plan voor Vrouwenakker-West verder uit. In deze fase vindt ook een vorm van participatie plaats. Daarna zal de ontwikkelaar de vergunning aanvragen.
  4. Voorbereiding op de bouw: Voordat er gestart kan worden met de bouw moeten er eerst voorbereidingen worden getroffen zoals de bewerking van de grond.
  5. Bouw: Vrouwenakker-West wordt gebouwd en het openbaar gebied wordt ingericht. Naar verwachting start de bouw in de tweede helft van 2024.
  6. Woonklaar: In de laatste fase van de bouw wordt begonnen met de inrichting van het openbaar gebied. De eerste woningen worden opgeleverd.

* Deze faseplanning is een voorgenomen planning. Deze planning kan onderhevig zijn aan veranderingen. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Renate Schultz via info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.