Samen met u hebben we naar locaties voor flexwoningen gezocht. Daar zijn ruim 200 reacties op gekomen. Al deze locaties zijn getoetst op de randvoorwaarden die de gemeenteraad op 13 april heeft vastgesteld. De locaties die hier niet aan voldoen zijn afgevallen, bijvoorbeeld omdat er al woningbouw gepland staat. De locaties die wel geschikt zijn vindt u op www.nieuwkoop.nl/flexwoningen en op denkmee.nieuwkoop.nl. Wethouder Ines de Ridder: “Het is mooi om te zien hoeveel overwegend positieve reacties we hebben ontvangen via Denkmee. Hieruit blijkt een grote betrokkenheid om mee te denken om de woningnood, met name voor starters, op te lossen. Ik kijk uit naar de oplevering van de eerste woningen.

Adviespanel denkt mee

U kon zich tot 10 mei aanmelden voor het adviespanel om mee te denken over de locaties. Veel inwoners hebben zich hiervoor opgegeven. Met dit adviespanel bespreken we de locaties die voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. Samen met de beoordeling van specialisten van de gemeente is dit de basis voor een advies voor een voorlopig locatie-besluit door het college van B&W. Nadat het college een voorlopig besluit heeft genomen over de voorlopig geselecteerde locaties gaan we met de direct omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek over de inpassing van de flexwoningen in het gebied. Met al deze informatie neemt de gemeenteraad uiteindelijk een definitief besluit over de locaties voor flexwoningen.

Flexwoningen deel oplossing voor de woningnood

In de gemeente Nieuwkoop is er woningnood. Hoewel we in een stevig tempo doorgaan met het bouwen van permanente woningen, zijn er juist op korte termijn meer woningen nodig. Gemiddeld duurt een woningbouwproject zo’n 7 jaar. Flexwoningen zijn snel te bouwen goede tijdelijke woningen, die zo’n 15 tot 20 jaar blijven staan.
Afgelopen najaar hadden we samen met Woondiensten Aarwoude (WDA) al flexwoningen in onze gemeente willen plaatsen. Er was echter de wens voor meer onderzoek en duidelijkere randvoorwaarden voor de locaties. De flexwoningen, die toen in opdracht van WDA zijn gebouwd, gaan nu tijdelijk in opslag tot ze zijn verkocht of de woningcorporatie ze alsnog in de gemeente kan plaatsen. 
 

De gemeenteraad heeft inmiddels de randvoorwaarden vastgesteld en besloten dat de flexwoningen zijn bedoeld voor jongeren tussen 18 en 28 jaar (35%), (her)starters en andere woningzoekenden (40%) en nieuwkomers met een verblijfsvergunning (25%). Het is een goede aanvulling op de woningmarkt om de woningnood op korte termijn te verminderen.