Planning

 1. Afgerond: Startnotitie herontwikkeling Tochtpad Noordeinde -

  Geamendeerd raadsbesluit(externe link) Uitvoering motie gesprek bewoners De Dobbe-De Schinkel Noordeinde d.d. 22 april 2021 

 2. Afgerond: Stedenbouwkundig plan opgesteld

  In het stedenbouwkundig plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen we bouwen.  Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan. 

 3. Afgerond: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage -

  Het ontwerp bestemmingsplan Noordeinde heeft vanaf vrijdag 11 februari 2022 tot en met donderdag 24 maart ter inzage gelegen.

 4. Afgerond: Meningsvormende raad -

  Meningsvormende raad 

 5. Afgerond: Besluitvormende raad -

  Het bestemmingsplan is 23 juni door de gemeenteraad vastgesteld.

 6. Afgerond: Bestemmingsplan ter inzage -

  Vanaf donderdag 21 juli 2022 t/m donderdag 1 september 2022 ligt het bestemmingsplan ter inzage.

 7. Afgerond: Enquête communicatie- en participatietraject -

  Na de vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan van project Noordeinde is door de raad besloten om het communicatie- en participatietraject te evalueren. Aan de hand van de evaluatie willen wij onderzoeken hoe inwoners en organisaties het traject hebben ervaren en leren voor toekomstige participatie- en communicatietrajecten. 

  Vanaf maandag 22 augustus tot en met zondag 4 september kon u de enquête invullen via Denk Mee

 8. Nog te doen: Bouwrijp maken -

  Naar verwachting kan er in januari gestart worden met het bouwrijp maken van de locatie. 

 9. Nog te doen: Bouw van de woningen -

  Als alles volgens plan verloopt kan er in mei 2023 gestart worden met de bouw. 

 10. Nog te doen: Woonrijp maken -

  We hopen maart 2024 te kunnen starten met het woonrijp maken van de nieuwe wijk.

 11. Nog te doen: Oplevering woningen -

  We verwachten dat de woningen in mei 2024 kunnen worden opgeleverd.

Wat gaat er gebeuren? 

Binnen de gemeente Nieuwkoop is een grote behoefte aan betaalbare (huur)woningen, daarom willen we bij de herontwikkeling van Tochtpad/Noordeinde 42 woningen realiseren voor starters, jongeren en ouderen. Voor de herontwikkeling is zowel een stedenbouwkundig plan als een bestemmingsplan nodig. In 2021 zijn we daarom gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan. 

Stand van zaken 

Stedenbouwkundig plan 

In het stedenbouwkundig plan staat onder andere waar de bebouwing moet komen, waar er parkeerplaatsen komen en wat voor woningtypen we bouwen.  
Begin 2021 is gestart met het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan bestaat uit 42 woningen bestaande uit goedkope koopappartementen, betaalbare levensloopbestendige koopwoningen, sociale huur levensloopbestendige woningen en sociale huur studio’s/rug-aan-rugwoningen. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het op te stellen bestemmingsplan. 

Sloop Christelijke Dalton Basisschool De Diamant 

De leerlingen van de Christelijke Dalton Basisschool De Diamant hebben na de zomervakantie hun intrek genomen in het nieuwe IKC Zevenhoven. De oude school kon daarom in oktober 2021 worden gesloopt ter voorbereiding op het bouwen van woningen op deze locatie. Om te voorkomen dat bij storm zand opstuift, is de grond tijdelijk ingezaaid met gras. 

Bestemmingsplan 

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het (ontwerp)bestemmingsplan Tochtpad/ Noordeinde. In een bestemmingsplan staat precies aangegeven waarvoor een gebied gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook welke functie er mag komen (zoals huizen, wegen of groen).   

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van vrijdag 11 februari 2022 tot en met donderdag 24 maart 2022 ter inzage gelegen. Eenieder heeft in deze periode de kans gehad om een zienswijze in te dienen. Het nieuwe bestemmingsplan is op 9 juni 2022 behandeld in de meningsvormende raadsvergadering en is vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 23 juni 2022. 

Inzage  

Het bestemmingsplan Tochtpad Noordeinde is vanaf donderdag 21 juli t/m donderdag 1 september 2022 (zes weken lang) in te zien. U kunt het plan bekijken op:  

 • De website: www.ruimtelijkeplannen.nl;   
 • Het gemeentehuis: in het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. 

Beroep

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Tot en met 1 september 2022 kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Als er geen beroep wordt ingesteld, treedt het bestemmingsplan in werking op 2 september 2022.

Meer informatie 

We houden u van de actuele ontwikkelingen binnen het project Tochtpad/Noordeinde op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar noordeinde@nieuwkoop.nl