Wij zijn al een langere periode met de provincie in overleg over Wonen op de recreatieparken Zevenhoven. Recent heeft wethouder Ines de Ridder tijdens een inspraakronde bij de provincie de wens van de gemeente toegelicht. Op 13 oktober 2023 heeft de provincie Zuid-Holland een nieuwe motie over de recreatieparken aangenomen. De provincie voert deze motie nu uit.

Dat betekent dat we een stap voorwaarts zetten in het proces. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat Wonen op het park ook echt voor iedereen mogelijk kan worden. Daar zitten nog onzekerheden aan vast die voor een andere uitkomst kunnen zorgen. De gemeenteraad van Nieuwkoop stelt voorwaarden en ook vanuit de provincie Zuid-Holland is dat het geval. Het is dus zeker nog geen gelopen race. Samen met de provincie en de Stuurgroep van de parken bekijken we de komende maanden of wij aan de voorwaarden kunnen voldoen.

Over welke parken gaat het in Zevenhoven?

Vanuit de gemeente Nieuwkoop gaat het om de parken Beau Rivage I en II, Zomerlust, Kromme Mijdrecht, Sans Souci, Dolce Vita en park Verheijen. Deze parken liggen in Zevenhoven.

Het besluit van de provincie is dus niet op andere recreatieparken in de gemeente Nieuwkoop van toepassing.

Waarom deze parken?

De recreatieparken in Zevenhoven zijn gebouwd als tweede huisjesparken op eigen grond in de jaren zestig en zeventig. De recreatiewoningen/huisjes zijn vanaf het begin voornamelijk permanent bewoond.

Er zijn in het verleden twee rondes geweest voor persoonsgebonden gedoogbeschikkingen. De bewoners die een persoonsgebonden gedoogbeschikking hebben, mogen hier permanent wonen. Deze persoonsgebonden beschikking kan niet worden overgenomen door bijvoorbeeld nieuwe bewoners. Bij verhuizing of overlijden vervalt de persoonsgebonden beschikking.

We hebben geen mogelijkheid om nieuwe gedoogbeschikkingen uit te geven. Om tot een goede oplossing te komen, heeft de gemeenteraad onderzocht wat een reële oplossing kan zijn.

Wanneer is het gemeenteraadbesluit met oplossing genomen?

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft op 1 februari 2018 de beleidsvisie gebruik recreatiewoningen vastgesteld. ‘Wonen op een park’ is als beste oplossing naar voren gekomen voor deze recreatieparken in Zevenhoven. De gemeenteraad stelt wel diverse belangrijke voorwaarden aan deze functieomzetting van recreatie naar wonen voordat de gemeente een Omgevingsplan (was vroeger bestemmingsplan) procedure start.

Welke voorwaarden stelt de gemeenteraad Nieuwkoop?

  1. Er moet instemming zijn met de belangenverenigingen (VVE) van de parken over de uitvoering en financiering van de benodigde maatregelen in het kader van de herbestemming. Bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, parkeren, opstellen van planologische procedure (vanaf 2024 Omgevingsplan) en bouwkwaliteit van de woningen;
  2. Instemming van de provincie met de beoogde herbestemming van de parken tot wonen;
  3. Overeenstemming met de provincie dat herbestemming geen negatieve impact heeft op het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Hoe zit het met het gemeentelijk woningbouwprogramma?

Eerder heeft de provincie, op 22 september 2021 in de Provinciale Statenvergadering, aangegeven dat herbestemming ten laste van de bovenregionale woningbouwbehoefte komt.

In de brief van de minister, op 28 juni 2023, aan de Statenleden van de Tweede Kamer is opgenomen wanneer recreatiewoningen worden getransformeerd tot reguliere woning. Werden deze voorheen nog niet permanent bewoond, dan moeten deze worden meegeteld in de nieuwbouwcijfers.

Het is voor ons nog onduidelijk wat de richtlijn uiteindelijk gaat worden. Duidelijk is wel de voorwaarde van de gemeenteraad dat het geen negatieve impact mag hebben op het gemeentelijk woningbouwprogramma.

Wat zijn dan voorwaarden van de provincie?

De provincie hanteert onder andere de volgende voorwaarden:

  • Er is draagvlak om het naar wonen omzetten te beperken tot situaties waar al (langdurig) in een substantieel aandeel van het totaal aantal eenheden permanent wordt gewoond. Dit aandeel zou bijvoorbeeld 70 procent of meer kunnen zijn van de eenheden op een locatiewaar onder andere via de bestaande persoonsgebonden gedoogvergunning wordt gewoond.
  • Het betreft daadwerkelijk het uit de markt nemen van recreatiewoningen en moet geen vervangingsvraag oproepen die elders nieuwe recreatiewoningen zou doen ontstaan. De naar wonen omgezette objecten dienen te voldoen aan het Bouwbesluit (bestaande bouw).
  • De naar wonen omgezette objecten mogen geen negatieve impact hebben op de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld geurcirkels van agrarische bedrijven betreffen. Ook moet rekening worden gehouden met beperkingen vanuit onder meer geluid en milieu van onder andere omliggende windmolens, (provinciale) spoor-, weg- en vaarroutes.
  • Het toepassen van verevening van de waardevermeerdering door de omzetting voor eigenaren ten behoeve van maatschappelijke meerwaarde. Hierdoor zijn opbrengsten te benutten voor bijvoorbeeld het upgraden van gezamenlijke voorzieningen op de locatie zelf of voor recreatieve doeleinden elders. Et cetera.

Wat betekent dit dan voor nu?

Op dit moment hebben wij nog met de huidige werkelijkheid en het geldend bestemmingsplan 'Recreatieparken' uit het jaar 2009 te maken. Voor de recreatieparken gelden regels waar wij nu nog niet vanaf mogen wijken. Uitzondering zijn uiteraard de mensen die over een persoonsgebonden gedoogbeschikking beschikken. Wij kunnen geen nieuwe gedoogbeschikkingen afgeven. Als u niet over deze persoonsgebonden beschikking beschikt, is permanent wonen op de recreatieparken in Zevenhoven dus niet toegestaan.

De uitkomst kan nog altijd zijn dat het niet mogelijk is, omdat de gemeente en provincie niet aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. Ook kan de procedure voor het Omgevingsplan voor andere inzichten zorgen. Het duurt nog een tijd voordat definitief bekend is of wonen op deze parken wordt toegestaan of niet.

Als ik geen gedoogtoestemming heb maar er wel woon, krijg ik dan wel vergunning om te mogen verbouwen?

Nee, u kunt dan geen vergunning krijgen.