Aan de Lindelaan in Nieuwkoop staat het voormalige schoolgebouw van het Ashram College met bijbehorende gymzaal. De school heeft inmiddels een nieuw onderkomen gevonden aan de Achterweg. Omdat er veel behoefte is aan betaalbare (huur)woningen bestaat de wens om op de voormalige schoollocatie appartementen te realiseren. Op deze locatie kunnen maximaal 65 appartementen gebouwd worden.

Voormalig Ashramcollege
Het voormalige Ashram College

 

Het geldende bestemmingsplan laat woningbouw niet toe op deze locatie. Om de bouw van woningen mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Het plangebied en de direct omgeving

Voorontwerp bestemmingsplan, stedenbouwkundige visie en regels

De eerste stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is de vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan en de stedenbouwkundige visie en regels. In de “Stedenbouwkundige visie en regels” staan de stedenbouwkundige regels, uitgangspunten en aandachtspunten voor de locatie. In het plan Lindelaan is veel aandacht voor mens, natuur en toekomst. Er komen betaalbare en prettige woningen (appartementen) voor voornamelijk starters en senioren.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken (waaronder een stedenbouwkundig plan) liggen vanaf donderdag 20 mei 2021 voor een periode van 5 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  1. Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl 
  2. In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Toelichting op de betreffende stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. Neem telefonische contact op met het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0172.

Inspraak

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl. Vermeld in uw reactie als onderwerp: “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Lindelaan” en vermeld tevens uw adresgegevens.

Sloopwerkzaamheden

Bij de onderzoeken voorafgaand aan de sloop van het voormalige schoolgebouw zijn vleermuizen aangetroffen. Tijdens hun winterrust mogen zij niet gestoord worden in verband met hun beschermde status. Na het aanbrengen van vervangende nestruimte en het uitvliegen in het voorjaar kunnen de sloopvoorbereidingen afgerond worden. We verwachten voor de zomervakantie te kunnen starten met de sloopwerkzaamheden. De omwonenden en het Ashram College ontvangen hierover tijdig bericht.

Voorafgaand aan de sloop en de toekomstige bouwwerkzaamheden worden een aantal omliggende woningen bouwkundig onderzocht. Hierdoor is later vast te stellen of er schade door de werkzaamheden is ontstaan. De betreffende bewoners ontvangen de rapportage van het onderzoek. Binnenkort worden de betreffende woningeigenaren/bewoners door de gemeente benaderd voor medewerking aan dit onderzoek.

Planning

vanaf 20 mei 2021 (periode van 5 weken):

  • Terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan met mogelijkheid om reacties te geven

Vervolgstappen

  • terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan met mogelijkheid om zienswijzen in te dienen;
  • meningsvormende raadsvergadering;
  • besluitvormende raadsvergadering.

 Meer informatie

We houden u van de actuele ontwikkelingen op de hoogte op deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar lindelaan@nieuwkoop.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?