Veel ouders/verzorgers brengen en halen hun (pleeg)kinderen zelf naar en van school. Sommige kinderen gaan naar een speciale school die niet in de buurt ligt. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap, beperking of ziekte hebben of een specifieke levensbeschouwing. Deze leerlingen kunnen in aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding of aangepast vervoer. Op deze pagina leest u meer over het leerlingenvervoer en wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Leerlingenvervoer aanvragen

Wie komen er in aanmerking?

  • Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs;
  • leerlingen van een speciale school voor basis­onderwijs;
  • leerlingen die een reguliere basisschool op basis van religie of levensovertui­ging bezoeken en hiervoor verder moeten reizen;
  • Leerlingen voor wie het noodzakelijk is dat ze vanwege een specifieke behoefte, zoals bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, voltijds gespecialiseerd onderwijs volgen.

De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de verordening Leerlingenvervoer(externe link) en in de beleidsregels leerlingenvervoer(externe link).

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Er kunnen meerdere geschikte scholen zijn voor uw kind. Leerlingenvervoer wordt alleen toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school, wanneer deze school verder weg ligt dan zes kilometer. Een  toegankelijke school is een school die het type onderwijs biedt dat passend is voor uw kind. Zie ook het kopje ‘maatwerk’.

Vormen van leerlingenvervoer

Fiets of openbaar vervoer

Uw kind krijgt een financiële ver­goeding voor het reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Als uw kind niet zelfstandig kan reizen, krijgt ook de begeleider (ouder/verzorger) een vergoeding. Bij openbaar vervoer geldt de goedkoopst mogelijke manier van openbaar vervoer.

Eigen vervoer

Als reizen met de fiets of het openbaar vervoer niet mogelijk is, wordt een ver­goeding verstrekt voor eigen vervoer. Komt uw kind in aanmerking voor ver­goeding van fiets of openbaar vervoer en u kiest toch voor eigen vervoer, dan ontvangt u een vergoeding gebaseerd op de kosten van fiets dan wel openbaar vervoer.

Aangepast vervoer

Soms is aangepast vervoer de enige mogelijkheid, bijvoorbeeld in geval van lichamelijke beperkingen.

Soorten aangepast vervoer

Vervoer met (taxi)busje

Aangepast vervoer is vervoer per taxi of taxibus, geregeld door de gemeente. Uw kind komt hiervoor alleen in aan­merking als:

  • uw kind met het openbaar vervoer meer dan anderhalf uur onderweg is van en naar school en de reistijd met aangepast vervoer is 50% of minder dan de reistijd per openbaar vervoer;
  • als het openbaar vervoer volledig ontbreekt;
  • als uw kind door de handicap of be­perking niet onder begeleiding met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen. Hierbij is een vervoers­advies van de school nodig. Deze stuurt u als bijlage mee met de aanvraag.

Tijdelijk vervoer

Wanneer uw kind langer dan drie maanden door bijvoorbeeld herstel van een operatie niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. Om hiervoor in aanmerking te komen, is een verklaring van een arts nodig.

Eigen bijdrage

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld bij scholen voor bijzonder onderwijs (niet zijnde speciaal onderwijs) en bij een hoog inkomen.

Maatwerk

We kijken naar de situatie van de individuele leerling. Wat is voor deze leerling de meest geschikte en maximaal haalbare oplossing? Het uitgangspunt is dat uw kind zo zelfstandig mogelijk naar school reist. Om maatwerk te kunnen leveren is het belangrijk dat we uw thuissituatie  kennen. Ook staan kinderen niet stil in hun ontwikkeling en kan de oplossing van vandaag morgen weer anders zijn.

Een kleine groep hoogbegaafde leerlingen heeft voltijd gespecialiseerd hoogbegaafdenonderwijs nodig, samen met andere hoogbegaafde leerlingen. Daarvoor zijn zij aangewezen op scholen buiten onze gemeente. Voor deze specifieke groep zijn de regels aangepast. Ouders van deze groep leerlingen kunnen vergoeding voor het vervoer aanvragen. De gemeente beoordeelt deze aanvragen aan de hand van een advies van een deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid. Het uitgangspunt blijft dat onderwijs aan hoogbegaafde kinderen binnen het basisaanbod van een school valt en dat dit alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend.

Reiskoffer

Met de reiskoffer kan uw kind onder begeleiding van een vrijwilliger zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer. Uw kind kan ook gebruik maken van de Go_OV app op de mobiele telefoon. De gemeen­te Nieuwkoop doet dit jaar mee aan dit initiatief. Meer informatie vindt u op www.dereiskoffer.nu(externe link).

Aanvragen

Onder aan deze pagina staat een checklist om te kijken of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Als dat het geval is, dan dient u als ouder/verzorger zelf een aanvraag in. Vraag leerlingenvervoer jaarlijks ruim voor het nieuwe schooljaar aan. U kunt leerlingenvervoer aanvragen met uw DigiD. Op het aanvraagformulier leest u welke bijlagen u moet toevoegen. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit. Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar kunt maken staat in de brief van het besluit. Is het voor u niet mogelijk om het online formulier met DigiD in te vullen dan kunt u het aanvraagformulier onder aan deze pagina printen, invullen en opsturen. 

Heeft u nog vragen

Neemt u dan contact op met team leerlingenvervoer via 14 0172 of via e-mailadres: leerlingenvervoer@nieuwkoop.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?