Planning

 1. Afgerond: collegebesluit planverkenning  -

  Bij een planverkenning geeft het college kaders mee voor de eerste verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk. 

 2. Momenteel bezig: Start verkennende onderzoeken

  o.a. stikstofberekening en ecologisch onderzoek.

 3. Nog te doen: bijeenkomst Project Startup Land van Koppen fase 3  -

  We staan helemaal aan het begin van het project en vragen inwoners en ondernemers uit Noorden om in een vroeg stadium met ons mee te denken. Samen komen we tot een mooi plan! 

 4. Nog te doen: Meningsvormende raadsvergadering  -

  Tijdens deze raadsvergadering wordt de startnotitie voor het eerst aan de gemeenteraad voorgelegd.

 5. Nog te doen: Besluitvormende raadsvergadering  -

  Tijdens deze raadsvergadering wordt de startnotitie ter besluitvorming behandeld.

We zijn gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden om in het gebied Land van Koppen fase 3 en het perceel aan de Gerberastraat (het oude crossveldje) woningbouw te realiseren. Daarmee komen we tegemoet aan de wens van inwoners om in Noorden onder andere meer woningen te bouwen.  

Achtergrondinformatie 

Met de herinrichting van de Gerberastraat is in 2022 het project Driekoppenland fase 1 en 2 afgesloten. De woningen zijn gebouwd en er is een mooi park aangelegd. 

De roep om woningen binnen de gemeente, zo ook in de kern Noorden, blijft echter groot. Daarom zijn we gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden om binnen het gebied Land van Koppen fase 3 en het perceel aan de Gerberastraat (het oude crossveldje) meer woningen te realiseren. 

Tijdens de vaststelling van het stedenbouwkundig plan van Driekoppenland fase 1 en 2 op 21 mei 2015 heeft de gemeenteraad ook kennisgenomen van het plan voor fase 3. De ontwikkelingen op de woningmarkt gaan echter snel en daarbij verandert de behoefte van de woningzoekende. Daarom is het belangrijk om het stedenbouwkundig plan Land van Koppen fase 3 opnieuw te bepalen en te onderzoeken wat de mogelijkheden van het perceel aan de Gerberastraat zijn. Dit alles om te komen tot een plan dat het beste aansluit bij de huidige behoeften en voldoet aan de nu geldende wet- en regelgeving. 

Vervolg 

Om het stedenbouwkundig plan opnieuw te bepalen, vindt op 23 januari 2023 een project startup plaats met inwoners en ondernemers uit Noorden. We vragen hen om in een vroeg stadium mee te denken over onderwerpen zoals wonen-zorg, leefbaarheid en duurzaamheid, mobiliteit en het woningbouwprogramma. Van deze bijeenkomst wordt een beeldverslag gemaakt, dat op deze pagina beschikbaar komt. 

Naast deze bijeenkomst zijn op donderdag 12 januari 2023 medewerkers van de gemeente vanuit verschillende vakdisciplines bijeengekomen om dezelfde onderwerpen te bespreken. Verder vinden er gesprekken plaats met partners, denk daarbij aan het Waterschap en de Provincie. 

Inmiddels is ook gestart met een tweetal verkennende onderzoeken. Zo vindt op dit moment een ecologisch onderzoek plaats, waarbij (ter plaatse) gekeken wordt welke planten en dieren zich op deze terreinen bevinden en waarmee rekening moet worden gehouden in de projectontwikkeling.  

Tot slot worden oude stukken bekeken om met het nieuwe project aansluiting te vinden bij datgene wat er al ligt en bekend is. 

Deze geleverde bijdragen en verzamelde informatie wordt gebruikt bij het opstellen van de startnotitie. De gemeenteraad krijgt deze startnotitie voorgelegd ter bespreking en vaststelling en geeft daarmee de kaders voor de verdere uitwerking van het project. Gestreefd wordt om de startnotitie in de meningsvormende raadsvergadering van 8 juni 2023 voor te leggen. 

Meer informatie 

We houden u van de actuele ontwikkelingen binnen het project Land van Koppen fase 3 op de hoogte via deze pagina. Heeft u vragen over dit project, stuur dan een e-mail naar landvankoppen3@nieuwkoop.nl.