Soms kan uw klacht worden opgelost door te bellen met de betreffende medewerker. U kunt uw klacht ook schriftelijk melden aan de gemeente.

Heeft uw klacht betrekking op een besluit van het college van B&W of de gemeenteraad dan geldt een andere procedure. Klachten hebben altijd betrekking op een gedraging en niet op een besluit. Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Nieuwkoop kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Voorwaarden

Wanneer u een klacht wilt indienen kan dit binnen twaalf maanden nadat het voorval heeft plaatsgevonden.

Schriftelijk

U kunt u bejegeningsklacht schriftelijk indienen door zelf een brief te schrijven. Vermeld in elk geval het volgende in uw brief:

  • uw naam en adres en telefoonnummer
  • de datum
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

Vergeet niet uw brief te ondertekenen, anders kan uw klacht niet in behandeling worden genomen. U stuurt uw brief naar:

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop
T.a.v. de klachtencoördinator, mevrouw G.E.T. Stel
Postbus 1
2460 AA Ter Aar

Afhandeling

De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd door de klachtencoördinator en inhoudelijk behandeld door een klachtenbehandelaar. Geprobeerd wordt de klacht binnen zes weken af te handelen. In de regel wordt u in de gelegenheid gesteld om nog een mondelinge toelichting op de klacht te geven. In bijzondere gevallen mag de afhandeling van uw klacht met vier weken worden verlengd. U krijgt altijd een schriftelijke reactie op uw klacht.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman via het gratis telefoonnummer 0800 - 33 55 555. Dit nummer is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.

Meer informatie

Neemt u dan contact op met de klachtencoördinator van de gemeente Nieuwkoop, mevrouw G.E.T. Stel, bereikbaar via telefoonnummer 14 0172 of e-mail: info@nieuwkoop.nl.