In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden. Niet voor niets heeft de gemeente afgelopen periode dan ook flink geïnvesteerd in woningbouwprojecten. Echter, het bouwen van woningen kost tijd. Door procedures en bouwtijd gaat hier vaak een aantal jaren overheen. Omdat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk meer ruimte gegeven voor het bouwen van flexwoningen. Die ruimte wil de gemeente zo snel mogelijk benutten door op korte termijn op verschillende locaties flexwoningen neer te zetten voor een periode van maximaal 20 jaar. Zo kunnen we extra sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toevoegen. En daarmee de woningnood op korte termijn verminderen. 

Wat zijn Flexwoningen?

Flexwoningen zijn kleinere, verplaatsbare woningen van goede kwaliteit. De woningen worden in een paar maanden tijd in een fabriek gebouwd. En zijn, als ze eenmaal op hun plek staan, heel snel bewoonbaar. De vergunningenprocedure is korter dan bij permanente woningbouw. De woningen worden voor een periode van maximaal 20 jaar neergezet en zijn bedoeld om de krapte op de woningmarkt op korte termijn te verminderen.

Plannen

Om het woningtekort op korte termijn aan te pakken, is er onderzocht hoe de gemeente flexwoningen kan realiseren. Onderdeel van dit plan was een enquête naar de interesse voor flexwoningen onder inwoners. Deze enquête is in december 2022 aan de inwoners voorgelegd. De uitslag is samengevat in een infographic.

Daarna heeft de gemeenteraad op 13 april 2023 de randvoorwaarden voor flexwoningen vastgesteld. Er is onder andere gesproken over; voor welke groepen inwoners de flexwoningen zijn, de manier waarop we locaties gaan selecteren en hoe we inwoners daarbij betrekken. 

Locaties flexwoningen gezocht

Er is nog geen besluit genomen over de locaties voor flexwoningen. Tussen 14 april en 10 mei kon u meedenken over mogelijke locaties voor flexwoningen. Daar zijn ruim 200 reacties op binnengekomen. Alle locaties zijn getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. De locaties die hier niet aan voldoen zijn afgevallen, bijvoorbeeld omdat er al permanente woningbouw gepland staat. De locaties die wel voldoen aan de randvoorwaarden kunt u hier bekijken.  

Inwoners die zich hebben aangemeld voor het adviespanel kijken o.a. mee in hoeverre voorzieningen in de nabije omgeving aanwezig zijn, zoals openbaar vervoer en een supermarkt. Samen met de beoordeling van specialisten van de gemeente is dit de basis voor een advies voor een voorlopig locatie-besluit door het college. Nadat het college een voorlopig besluit heeft genomen over de locaties gaan we met de direct omwonenden en andere belanghebbenden in gesprek over de inpassing van de flexwoningen in het gebied. Met al deze informatie neemt de gemeenteraad uiteindelijk een definitief besluit over de locaties voor flexwoningen. 

 

Nieuwe woonwijken

Tegelijkertijd blijft de gemeente Nieuwkoop zich volop inzetten voor het (versneld) bouwen van permanente woningen. De afgelopen jaren zijn er al meerdere woonwijken opgeleverd, waaronder Vivero in Langeraar en Teylerspark I in Nieuwveen, ook zijn er een aantal locaties volop in ontwikkeling waaronder: de Lindelaan in Nieuwkoop, het Tochtpad in Noordeinde, Teylerspark II in Nieuwveen en op de voormalige schoollocaties in Ter Aar. Hier komen betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat er in de toekomst meer betaalbare woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden.

Meer informatie

Heeft u vragen over flexwoningen kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact op met het projectteam flexwoningen via flexwoningen@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.