In Nederland en daarmee ook in de gemeente Nieuwkoop is een groot tekort aan (betaalbare) woningen voor woningzoekenden. Niet voor niets heeft de gemeente afgelopen periode dan ook flink geïnvesteerd in woningbouwprojecten. Echter, het bouwen van woningen kost tijd. Door procedures en bouwtijd gaat hier vaak een aantal jaren overheen. Omdat de nood zo hoog is, is er vanuit het Rijk meer ruimte gegeven voor het bouwen van flexwoningen. Die ruimte wil de gemeente zo snel mogelijk benutten door op korte termijn op verschillende locaties flexwoningen neer te zetten voor een periode van maximaal 20 jaar. Zo kunnen we extra sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toevoegen. En daarmee de woningnood op korte termijn verminderen. 

Wat zijn Flexwoningen?

Flexwoningen zijn kleinere, verplaatsbare woningen van goede kwaliteit. De woningen worden in een paar maanden tijd in een fabriek gebouwd. En zijn, als ze eenmaal op hun plek staan, heel snel bewoonbaar. De vergunningenprocedure is korter dan bij permanente woningbouw. De woningen worden voor een periode van zo’n 20 jaar neergezet en zijn bedoeld om de woningnood op korte termijn te verminderen.

Proces

Om het woningtekort op korte termijn aan te pakken, is er onderzocht hoe de gemeente flexwoningen kan realiseren. Onderdeel van dit plan was een enquête naar de interesse voor flexwoningen onder inwoners. Deze enquête is in december 2022 aan de inwoners voorgelegd (zie resultaat in infographic).

Daarna heeft de gemeenteraad op 13 april 2023 de doelgroepen en randvoorwaarden voor flexwoningen vastgesteld.

Doelgroepen:

 • Jongeren tussen 18 en 28 jaar (jongerencontract met behoud inschrijvingsduur/een deel via lokaal maatwerk): ca 35%.
 • (Her)starters of andere woningzoekenden die op zoek zijn naar een eerste woning, ongeacht de leeftijd (via reguliere toewijzing/deel via lokaal maatwerk): ca 40%.
 • Nieuwkomers met een verblijfsvergunning (via taakstelling): ca 25%.

De randvoorwaarden:

 • De (nieuwe) eigenaar wil flexwoningen op de grond realiseren.
 • De grond is beschikbaar voor invulling met flexwoningen.
 • De locatie en haar directe omgeving zijn voldoende gezond en veilig (te maken).
 • De ruimtelijke mogelijkheden zijn voldoende.

Tussen 14 april en 10 mei 2023 konden inwoners meedenken over mogelijke locaties voor flexwoningen. Daar zijn ruim 200 reacties op binnengekomen. Alle locaties zijn getoetst aan de door de gemeenteraad vastgestelde randvoorwaarden. De 28 locaties die voldoen aan de randvoorwaarden kunt u hier bekijken. Ook konden inwoners zich aanmelden voor het adviespanel. Het adviespanel heeft op 30 mei zijn mening gegeven over die 28 locaties.

Vijf locaties verder onderzoeken

Op 4 juli 2023 heeft het college van B&W op basis van alle bovenstaande stappen vijf locaties geselecteerd om verder te onderzoeken als locatie voor flexwoningen. De vijf locaties zijn door het adviespanel van inwoners en door de specialisten van de gemeente positief beoordeeld en het college neemt dit advies over. De locaties liggen in de grotere kernen, in de buurt van diverse voorzieningen en ze hebben voldoende mogelijkheden om een rendabel aantal flexwoningen goed in te passen.

De locaties zijn:

 • ’t Lange stuk in Nieuwkoop
 • Teylersplein in Nieuwveen
 • Langeraar Noordwest – weiland ten noorden van J.A. Bontjestraat
 • Nieuwveenseweg tussen nr. 49-51 in Nieuwkoop
 • Ter Aar Noordoost

In de periode juli 2023 – februari 2024 is onderzocht wat de mogelijkheden zijn op deze locaties.

Een update per locatie per 6-03-2024:

Teylersplein Nieuwveen

Voor de locatie Teylersplein zijn er in november gesprekken geweest met de direct omwonenden over het inpassen van de flexwoningen op de locatie. Hun feedback is waar mogelijk meegenomen in het schetsontwerp op hoofdlijnen. Het onderzoek is nog niet afgerond. De woningcorporaties onderzoeken momenteel de haalbaarheid. In de loop van 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over deze locatie. Indien de gemeenteraad besluit dat de locatie geschikt is voor flexwoningen start de vergunningsprocedure. Deze vergunning is nodig om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan. De afwijking gaat over het aantal woningen en is voor de duur van 20 jaar.

Ter Aar Noordoost

Voor de locatie Ter Aar Noordoost heeft het onderzoek zich onder andere geconcentreerd op de locatie van het huidige volkstuinencomplex van De Geschikte Peer. De gemeenteraad heeft op 14 december 2023 besloten dat De Geschikte Peer naar een nieuwe locatie aan de Veldweg in Ter Aar kan. In diezelfde raadsvergadering besloot de gemeenteraad om de huidige volkstuinlocatie in Ter Aar NO aan te wijzen als locatie om flexwoningen te plaatsen. In januari zijn er gesprekken geweest met direct omwonenden en ondernemers in de omgeving over het inpassen van de flexwoningen op de locatie. De ideeën en wensen zijn verwerkt in een schetsontwerp op hoofdlijnen. Het schetsontwerp is op woensdag 7 februari gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Nieuwkoop. Er was veel belangstelling. Ook hier onderzoekt de woningcorporatie de haalbaarheid. De gemeenteraad neemt nog een besluit over de inrichting van de locatie. Daarna start de vergunningsprocedure.

't Lange stuk in Nieuwkoop

De afgelopen maanden hebben er diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de mogelijkheden om op t Lange stuk in Nieuwkoop flexwoningen te plaatsen. Uit de overleggen over deze locatie is gebleken dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn voor het plaatsen van flexwoningen. Dat er nu geen mogelijkheden zijn, betekent overigens niet dat deze locatie definitief komt te vervallen als locatie voor flexwoningen. Als de situatie verandert, gaan we verder met de onderzoeken en gesprekken.

Langeraar Noordwest

Voor de locatie Langeraar Noordwest lopen de onderzoeken nog. 

Nieuwveenseweg 49-51

Voor de locatie aan de Nieuwveenseweg was eind 2023 al duidelijk geworden dat we daar op dit moment de flexoningen niet op een goede manier kunnen inpassen.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit over de locaties voor deze woningen en over het plan voor de inrichting ervan.