Financiën

In de P&C-cyclus (planning en control) staan het college van b&w en de gemeenteraad op verschillende momenten in het jaar stil bij de financiën van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt waar de gemeente geld aan uitgeeft. Dat staat in de programmabegroting. Het college van b&w is verantwoordelijk voor de uitvoering en legt na afloop van het begrotingsjaar verantwoording af in de jaarstukken.

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het collegeprogramma, waarin staat welke activiteiten de gemeente de komende jaren uitvoert. De gemeenteraad stelt de begroting vast. De digitale versie van de programmabegroting kunt u zien op onze website.

Jaarstukken

In de jaarstukken legt het college van burgemeesters en wethouders inhoudelijk en financieel verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken van 2022 kunt u online vinden.

Kadernota

De Kadernota 2024 bevat de kaders voor de Programmabegroting 2024-2027. In de Kadernota staan, naar de stand van zaken per april 2023, de actuele maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en de wijze waarop deze ontwikkelingen in de Programmabegroting 2024-2027 verwerkt worden.

Uitgangspuntennotitie

De Uitgangspuntennotitie (UPN) 2023-2026 bevat de kaders voor de Programmabegroting 2023-2026. In de UPN staan, naar de stand van zaken per april 2022, de actuele en financiële ontwikkelingen. Gelet op het lopende formatieproces is de UPN beleidsarm opgesteld en beperkt tot autonome ontwikkelingen. De vertaalslag van het coalitieakkoord en het collegeprogramma komt in de Programmabegroting 2023-2026.

Heeft u gevonden wat u zocht?