De gemeente Nieuwkoop zet zich op verschillende manieren in om klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het duurzaam opwekken van energie en de inzet voor een klimaatbestendige, groene en gezonde omgeving. Daarbij werken we samen met bedrijven, inwoners, maatschappelijke organisatie en vele andere voor een duurzame toekomst voor Nieuwkoop. Op www.duurzaam-nieuwkoop.nl leest u hier alles over.

De gemeente Nieuwkoop wil ambitieus aan de slag met de verduurzaming van de gemeente. Daarvoor heeft ze op 28 mei 2020 het Beleidskader Duurzaamheid vastgesteld met een routekaart op een zes thema’s:

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptatie
  • Circulaire Economie
  • Biodiversiteit
  • Mobiliteit
  • Verduurzamen van de eigen organisatie

In het beleidskader staat niet alleen hoe wij inwoners en bedrijven stimuleren om te verduurzamen. Er is ook beschreven hoe wij onze eigen organisatie gaan verduurzamen. We willen graag het goede voorbeeld geven.

Duurzaamheidsprogramma 2021-2024

Om deze ambities en doelstellingen uit het beleidskader te bereiken heeft de gemeenteraad op 18 maart 2021 het Duurzaamheidsprogramma 2021-2024 vastgesteld. Het beschrijft de uitvoering voor de komende vier jaar met een overzicht van de projecten en activiteiten. Hieronder staan een aantal belangrijke projecten en (regionale) trajecten benoemd.

Regionale Energiestrategie (RES)

Naast onze eigen ambities is er ook het Klimaatakkoord met de afspraak om Nederland in 2050 aardgasvrij te hebben. In dit landelijke akkoord is afgesproken dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt om een deel van die doelstellingen op regionaal niveau uit te werken. Nieuwkoop valt binnen de regio Holland Rijnland.

Zonne-energie

Voor Nieuwkoop is, binnen de regionale samenwerking, vooral het vraagstuk rond het onderdeel Elektriciteit in de RES van belang. De gemeente ziet vooralsnog geen mogelijkheden voor grote en middelgrote windturbines op haar grondgebied. De focus ligt op het stimuleren van zonnepanelen op daken en het sturen van initiatieven van zonnevelden. Voor dat laatste wordt een afwegingskader voor zonnevelden opgesteld waar provincie, lokale stakeholders en inwoners bij worden betrokken.

Op weg naar aardgasvrij

In de RES gaat het niet alleen over het opwekken van duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden. Ook energiebesparing, warmte en duurzaam vervoer komen aan bod. Onze stappen op weg naar aardgasvrij wonen omschrijven we in een eigen Transitievisie Warmte.

Projecten

Dit alles resulteert in verschillende projecten waar we, samen met andere organisaties, en u actief mee zijn, zoals:

Energiecoaches

Een energiecoach is een vrijwilliger die uit uw gemeente, kern of wijk komt. Alle energiecoaches hebben een leertraject tot energiecoach gevolgd en vaak hebben ze ook nog ruime ervaring in het verduurzamen van de eigen woning. De coach komt bij u langs, heeft verschillende energiebesparende producten bij zich om te laten zien en adviseert u over het verduurzamen van uw woning. Inwoners van Nieuwkoop kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen. 

Meer informatie

Energiescans voor bedrijven

Met een energiescan kunt u het energieverbruik van uw bedrijf of organisatie verminderen. De gemeente Nieuwkoop stelt via de Omgevingsdienst West-Holland elk jaar gratis energiescans beschikbaar. 

Meer informatie

Operatie Steenbreek

Om de gevolgen van klimaatverandering, zoals heftige regen, hitte, droogte en de afname van de biodiversiteit (alle plant- en diersoorten, bacteriën en schimmels) tegen te gaan zijn wij aangesloten bij Stichting Steenbreek. Deze stichting zet zich in om de leefomgeving te vergroenen. Door tuinen groener te maken worden ze klimaatbestendiger, mooier en vergroten ze het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. 

Meer informatie

Duurzaam Bouwloket

Wij werken samen met Duurzaam Bouwloket om u te informeren bij het maken van de juiste keuzes bij het verduurzamen van uw woning. Onafhankelijke adviseurs vertellen u hoe u uw woning comfortabel, energiezuinig, duurzaam en aardgasvrij verbouwt. Zo maakt u uw woning klaar voor de toekomst.

Meer informatie

Gebiedscoöperatie Nieuwkoop

De Gebiedscoöperatie Nieuwkoop (GCN) is een organisatie van een groep actieve inwoners van de gemeente Nieuwkoop die verschillende projecten uitvoeren om de gemeente te verduurzamen. Een van de projecten die ze organiseren zijn postcoderoosprojecten. 

Meer informatie

Actie 'Gratis hulp bij energie besparen'

Voor alle inwoners die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen, is er de actie ‘Gratis hulp bij energie besparen.’ Deze actie houdt in dat u gratis energiebesparende producten en maatregelen geïnstalleerd krijgt. Denk bijvoorbeeld aan radiatorfolie, ledlampen en het plaatsen van buisisolatie. Uw energiegebruik gaat omlaag en daarmee ook uw energierekening. Wij sturen u een brief waarin staat aangegeven hoe de actie precies in zijn werk gaat. We verzenden de brieven in verschillende fases. Het kan zijn dat u nog geen brief hebt ontvangen, maar wel in aanmerking komt voor deze actie. U ontvangt dan in de loop van de tijd deze brief.

Meer informatie