Vrijdag 9 op zaterdag 10 juni heeft een zeer grote brand gewoed op bedrijventerrein Bovenland in Ter Aar. Op deze pagina informeren wij u over de laatste stand van zaken en waar u terecht kunt met vragen en/of stressklachten als dit voor u een ingrijpende gebeurtenis was.

"De verslagenheid en het verdriet is groot. De impact en de emoties hebben mij diep geraakt.", aldus burgemeester Robbert-Jan van Duijn. "De hulpdiensten hebben keihard gewerkt om de brand te bestrijden en een groot deel van het industrieterrein en aangrenzende woningen weten te redden. Daarvoor verdienen zij onze respect en waardering. Daarnaast hebben nog vele anderen tijdens en na de brand hun bijdrage geleverd. Heel veel dank aan allen."

Uw vragen over de brand in Ter Aar kunt u mailen naar publiekszaken@nieuwkoop.nl. Tijdens openingstijden kunt u bellen naar 14 0172.

Wat is er gebeurd?

Een zeer grote brand heeft vrijdag 9 op zaterdag 10 juni een deel van de bedrijven op industrieterrein Bovenland getroffen. Bij de brand is enorm veel rook vrijgekomen. De grote gaswolk was tot aan de kust zichtbaar.

De brand begon bij TN Plastics. De oorzaak is nog niet bekend. De brand breidde zich snel uit naar omliggende bedrijfspanden. Door de vele explosies door gasflessen moest de brandweer zich voor de eigen veiligheid terugtrekken. De brandweer bepaalde daarop een stoplijn. Een stoplijn betekent het koelen van de niet brandende delen om verdere schade te voorkomen en de brand gecontroleerd laten uitgaan. De hulpdiensten slaagden hierin.

Brand breidt uit

Een iets verderop gelegen pand vatte ook vlam. Daarop werd zeer groot opgeschaald. Naast brandweerregio Hollands Midden werd brandweerregio Haaglanden opgeroepen. Vele eenheden gingen ter plaatse. Kijkers werden gesommeerd huiswaarts te keren om de hulpdiensten de ruimte te geven.

NL-alert

De rookontwikkeling bleef groot waarna Veiligheidsregio Hollands Midden om 23.29 uur een NL-alert verzond om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De rookwolk trok richting Woubrugge, langs Warmond richting het strand bij Katwijk en Noordwijk aan Zee. Roetdeeltjes daalden neer tot aan de kust. Voor meer informatie over deze roetdeeltjes, zie de uitklapbare tekst 'Vragen en antwoorden'.

Deeltjes van zonnepanelen

Even na twaalven ging er een waarschuwing uit dat er deeltjes zonnepanelen door de lucht zweefden die in een wijde omtrek neervielen. De melding was dat de kleine siliciumdeeltjes niet giftig zijn, maar wel scherp en dat ze zelf voorzichtig op te ruimen zijn. Hoe u de siliciumdeeltjes kunt verwijderen, zie de uitklapbare tekst 'Vragen en antwoorden'

Brandmeester

Zaterdag om 6.36 uur kwam het sein 'Brandmeester'. Door de inzet van een crashtender, geleend van vliegveld The Hague Airport, kon de brand met schuim voor het grootste gedeelte worden geblust. De stankoverlast hield aan. Ramen en deuren dichthouden was het advies. Een groot gedeelte van het industrieterrein werd afgesloten. 

Het eindbericht van het NL-alert werd om 9.00 uur verzonden. Om half 3 meldde Brandweer Hollands Midden dat de ramen en deuren weer open mochten, de rook was voldoende afgenomen.

Vraag & antwoord: Algemeen

Hertog van Beijerenstraat volledig open

De Hertog van Beijerenstraat is weer volledig open. Het eenrichtingsverkeer is opgeheven.

Zijn er schadelijke stoffen vrijgekomen?

Bij een brand komen altijd gevaarlijke stoffen vrij. Uit metingen zijn geen verontrustende uitslagen gekomen. Door de wind verplaatste de zwarte rookwolk zich richting kust. Roetdeeltjes zijn tot en met het strand van Katwijk neergeslagen. 

Zijn de roetdeeltjes gevaarlijk?

Als u er op de juiste manier mee omgaat, zijn de roetdeeltjes niet gevaarlijk. Vermijd huidcontact. Mocht u er toch mee in contact zijn geweest, verwijder de roetdeeltjes dan met handschoenen aan en was uw handen met water en zeep.

Zijn de scherpe deeltjes gevaarlijk?

De restanten van (on)verbrande zonnepanelen kunnen scherp zijn en daardoor schadelijk zijn voor bijvoorbeeld spelende kinderen en (grazende) dieren. Voorkom snijwonden bij het opruimen van scherven door handschoenen te dragen.

Kunnen mijn kinderen veilig buiten spelen?

Het is goed om zelf alert te blijven op mogelijke roetdeeltjes en/of scherpe delen op plekken waar u uw kinderen laat spelen. U kunt in dat geval zelf de roetdeeltjes weghalen met handschoenen, warm water en zeep. Ruim scherven ook op met handschoenen aan. 

Kunnen mijn dieren veilig naar buiten en kan ik mijn hond uitlaten?

Huisdieren kunnen veilig naar buiten. Houd ze wel weg van brandresten, scherven en roetdeeltjes. Als u klein vee heeft, zoals schapen, geiten en pluimvee, raden wij u aan om deze dieren zoveel mogelijk binnen te houden, totdat u uw tuin of weiland heeft nagelopen.

Is er bluswater in het omgevingswater terechtgekomen?

In enkele watergangen is bluswater terechtgekomen. Deze watergangen zijn meteen doorgespoeld door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Aansluitend is het poldergemaal weer normaal in werking gezet. De waterkwaliteit wordt extra gemonitord. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog afwijkingen zijn.

Kan ik de planten water geven met water uit de sloot? 

Ja, dat kan. In de eerste dagen na de brand zijn alle watergangen in het gebied leeggepompt en is het 'vieze' water afgevoerd. Na het betreffende weekend is de oude situatie hersteld en is het poldergemaal weer in werking gesteld. Vervolgens zijn oppervlaktewatermonsters en waterbodemmonsters genomen. De meetresultaten geven geen aanleiding tot verdere acties. 

Er kan niet uitgesloten worden dat scherpe deeltjes van de zonnepanelen in de watergangen zijn terechtgekomen. Wees hierop bedacht.  

Kan ik de gewassen uit mijn moestuin nog eten?

Dit hangt ervan af of u er zichtbare roetdeeltjes op vindt. Zijn er zichtbare roetdeeltjes, eet de gewassen niet op! Voor gewassen die niet zichtbaar verontreinigd zijn, raden wij aan om deze uit voorzorg te schillen, pellen of te wassen. 

Ondersteunt de gemeente bij het opruimen van roetdeeltjes en/of scherven?

De gemeente richt zich op de openbare ruimte en zorgt ervoor dat dit zoveel als mogelijk wordt opgeruimd. U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van roetdeeltjes en/of scherven op uw eigen perceel (tuin etc.).

Er liggen verbrandingsresten en roetdeeltjes in mijn tuin; wat moet ik doen?

Verbrande brokstukken of roetdeeltjes bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. De verwachting is dat de blootstelling aan de schadelijke stoffen in deze brokstukken of roetdeeltjes (via de huid, via de mond of via inademing) relatief gering is. U kunt de volgende voorzorgsmaatregelen nemen om mogelijke blootstelling zo veel mogelijk te voorkomen:

 • Trek handschoenen aan voordat u zichtbare brokstukken opraapt. Raap het niet met blote handen op. Heeft u het materiaal toch aangeraakt met blote handen? Was uw handen grondig.
 • Gooi het materiaal weg in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval.
 • Roetdeeltjes op auto’s, fietsen, tuinmeubelen etc. kunt u schoonmaken met warm water en zeep. U kunt het materiaal wegspuiten, niet borstelen. Voer het water zo nodig af via een rioolputje.
 • Liggen er zichtbare deeltjes op het gras? Maai het gras en voer het gemaaide gras af als restafval. 
 • Haalt u groente of fruit uit de tuin? Ligt hier zichtbaar materiaal op, dan is het advies deze producten weg te gooien in de afvalcontainer of een vuilniszak voor restafval. 
 • Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of voorwerpen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Inspecteer plekken waar kinderen spelen op de aanwezigheid van roetdeeltjes of scherpe deeltjes. Als er roetdeeltjes aanwezig zijn, verwijder ze dan.

Ik heb een akker/landbouwbedrijf. Wat kan de gemeente voor mij doen?

Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekering. Het is belangrijk dat de zonnepaneeldeeltjes worden opgeruimd, omdat deze een gevaar kunnen vormen voor uw gewassen. De eigenaar is verantwoordelijk voor het opruimen van deze deeltjes op het eigen perceel.

Ik heb een akker/landbouwbedrijf (agrarische onderneming) en schade aan mijn onderneming. Wat kan ik nu doen?

Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekering.

Ik heb vee (koeien/schapen/varkens etc.). Kunnen zij naar buiten?

Wij adviseren u om eerst uw land te controleren op aanwezigheid van roetdeeltjes en/of glasscherven. Zo ja, dan zult u dit eerst moeten opruimen voordat uw vee weer veilig naar buiten kan. U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van deze deeltjes. 

Wie betaalt de schouw?

Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekering.

Hoe is de brand ontstaan?

De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het onderzoek is nog in volle gang.

Nog vragen aangaande de brand in Ter Aar?

Er zijn zaterdag 10 juni twee bijeenkomsten gehouden voor direct getroffenen en betrokkenen. Daarnaast is er een persconferentie geweest. Verdere vragen kunt u stellen via publiekszaken@nieuwkoop.nl. Bellen kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis naar 14 0172.

  Vraag & Antwoord voor direct betrokkenen en getroffenen

  Moet ik mij als pandeigenaar rechtstreeks wenden tot de verzekeraar?

  Wanneer u schade heeft, moet u dit inderdaad melden bij uw verzekeraar. Heeft u vragen, dan kunt u zich wenden tot Stichting Salvage. Zij verlenen eerste hulp aan alle gedupeerden bij schade door brand, namens de gezamenlijk brandverzekeraars in Nederland.

  Hoe zit het met stroom en het gas in het zwaarst getroffen gebied? 

  In verband met de veiligheid was direct bij de brand een afsluiting van stroom en gas nodig. De gasleidingen zijn daarna in orde bevonden en het gas is weer aangesloten voor iedereen 'die in bedrijf' is. Voor de elektra is zo snel als mogelijk een noodvoorziening getroffen, zodat iedereen weer stroom kon gebruiken. Voor de definitieve oplossing is Liander aan zet voor een nieuwe locatie van de trafo. 

  Coulante regeling voor sloop

  Voor het slopen van bedrijfsgebouwen is een sloopmelding vereist. Normaal gesproken kan vier weken na het indienen van de sloopmelding worden gestart met de sloopwerkzaamheden. Voor de bedrijven die getroffen zijn door de brand wijken we hiervan af zodat zij zo snel mogelijk kunnen starten met de sloop.

  De sloopmelding indienen gaat via www.omgevingsloket.nl. Onderdeel van deze sloopmelding is het indienen van een situatietekening en een asbestinventarisatierapport. Als het pand na 1994 is gebouwd, is een asbestinventarisatierapport niet nodig. Dan volstaat het vermelden van het bouwjaar van het pand op het formulier.

  De sloopmeldingen voor het bedrijventerrein Bovenland handelen we met spoed af. U ontvangt een acceptatiebrief van de gemeente. Na ontvangst van de acceptatiebrief verzoeken wij u de start van de sloop twee werkdagen voor de sloopwerkzaamheden te melden via onze website www.nieuwkoop.nl > Vergunningen > Bouwen en Verbouwen > Start- en gereedmelding.

  Waar heb ik een (omgevings-)vergunning nodig en waarvoor niet?

  Gewoon onderhoud is vergunningsvrij.

  Voor andere (bouwgerelateerde) activiteiten is een vergunning nodig. Een zelfcheck is daarbij een handig hulpmiddel. Bij twijfel of voor andere vragen staat het Omgevingsloket voor u klaar om u daar verder over te informeren.

  Speciaal voor de getroffen ondernemers zijn twee medewerkers aangewezen. Zij kunnen u adviseren over uw vergunningaanvraag. Contact leggen kan via het Omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop. U kunt bellen met het algemene nummer 14 0172, mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl of een afspraak maken voor een bezoek aan het loket in het gemeentehuis van Nieuwveen.

  Psychische hulp nodig?

  Na een ingrijpende gebeurtenis is het normaal dat u last kunt hebben van stressklachten, bijvoorbeeld hoofdpijn, spanningen of prikkelbaarheid. Dat kost veel energie. Door deze klachten bent u moe en kunt u zich misschien slecht concentreren.

  Meer info en tips hoe hier mee om te gaan, leest u op de website van Slachtofferhulp Nederland.

  U kunt ook telefonisch contact zoeken met Slachtofferhulp Nederland via 0900 0101.

  Merkt u dat dat niet voldoende is, neem dan vooral contact op met: