Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester en u bent belanghebbende bij dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschriftenprocedure wordt het besluit opnieuw beoordeeld. Wilt u meer informatie over de bezwaarprocedure? Neem dan contact op met het team Bestuurlijk Juridische Zaken via telefoonnummer 14 0172.

Eisen aan een bezwaarschrift

U kunt tot zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt (dit is meestal de datum van verzending) bezwaar maken. Dit kan online met uw DigiD of schriftelijk. Let op: bezwaar indienen op uw WOZ aanslag kan via SVHW(externe link) en niet via onderstaande knop.

Online bezwaar indienen 

Schriftelijk

Een schriftelijk bezwaar kunt u sturen aan de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • Uw naam en adres;
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • Waarom u het niet eens bent met het besluit, en
  • Uw handtekening (Als u het e-loket gebruikt dan geldt uw DigiD als handtekening).

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, ontvangt u hierover schriftelijk bericht en krijgt u de kans het verzuim te herstellen.

Commissie bezwaarschriften

De gemeente stuurt uw bezwaarschift door naar de commissie bezwaarschriften. Deze is door het gemeentebestuur van Nieuwkoop speciaal ingesteld voor de beoordeling van en de advisering over bezwaarschriften. De commissie is onafhankelijk. Dit betekent dat de leden geen binding hebben met het gemeentebestuur van Nieuwkoop. Alle leden hebben een bestuurlijke of juridische achtergrond en hebben ervaring met en kennis van het bestuursrecht.

Ontvangstbevestiging

Zodra de commissie uw bezwaarschrift heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Als uw bezwaarschrift is gericht tegen een vergunning die aan iemand anders is verleend (bijvoorbeeld een bewaarschrift tegen de omgevingsvergunning van uw buurman voor zijn nieuw te bouwen schuur), dan stuurt de commissie de vergunninghouder bericht en een kopie van het bezwaarschrift.

Praktische oplossing

In de meeste gevallen neemt de gemeente telefonisch contact op met de indiener van het bezwaarschrift om te kijken of in onderling overleg een (praktische) oplossing te vinden is.

Hoorzitting

Als overleg niet tot een oplossing leidt, dan organiseert de commissie bezwaarschriften een hoorzitting, waarvoor alle betrokken partijen (de bezwaarmaker, het gemeentebestuur en de eventuele vergunninghouder) worden uitgenodigd. Vanuit de commissie zijn er een voorzitter, twee leden en een ambtelijk secretaris bij de hoorzitting aanwezig. De secretaris maakt een verslag van de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling toelichten. Een advocaat, familielid of een kennis mag ook voor u het woord doen. U hoeft dan niet zelf bij de hoorzitting aanwezig te zijn. In dat geval moet uw vertegenwoordiger een door u ondertekende schriftelijke machtiging meenemen. U mag deskundigen of getuigen meenemen. In principe zijn de hoorzittingen openbaar, maar op verzoek van belanghebbenden of op initiatief van de voorzitter kan een zitting achter gesloten deuren worden gehouden.

De commissie kan besluiten om u niet te horen. Dit doet de commissie onder andere als u het bezwaar te laat heeft ingediend of als u geen belanghebbende bent bij het bestreden besluit.

Intrekken van bezwaar

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, dan kan dat schriftelijk of mondeling. Mondeling intrekken kan alleen als u wordt gehoord.

Stukken inzien of indienen

De stukken die op de zaak betrekking hebben, liggen vanaf een week voor de zitting ter inzage bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen. Tot tien dagen voor de hoorzitting kunt u nadere stukken indienen.

Advies

Na de hoorzitting heroverweegt de commissie het bestreden besluit. De commissie beoordeelt het besluit op rechtmatigheid en doelmatigheid en geeft aan of het besluit naar haar mening in stand kan blijven of gewijzigd moet worden. De commissie adviseert het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen schriftelijk. Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op bezwaar. De commissie bezwaarschriften neemt dus zelf geen besluit, maar geeft advies over de te nemen beslissing op het bezwaar. Het gemeentebestuur heeft de beslissende stem over het bezwaarschrift en kan afwijken van het advies van de commissie. In dat geval moet wel duidelijk worden aangegeven waarom er wordt afgeweken. Het advies van de commissie bezwaarschriften en het verslag van de hoorzitting krijgt u toegestuurd bij de beslissing op het bezwaar.

Termijn waarbinnen er wordt beslist

De beslissing op bezwaar moet in principe binnen twaalf weken na de dag waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken, worden genomen. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. Hiervan krijgt u bericht.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan. Bij welke rechter dit kan en binnen welke termijn u dit moet doen, staat aangegeven in de beslissing die u thuisgestuurd krijgt. U kunt dat meestal doen bij de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, telefoonnummer 088-3622200. U dient het beroep wel binnen zes weken in te dienen, anders neemt de rechtbank uw brief niet meer in behandeling. In het beroepschrift zet u waarom u het met het besluit op het bezwaar niet eens bent. U moet ook een kopie van het besluit meesturen. De rechtbank stuurt u een rekening voor het griffierecht. U krijgt dit bedrag terug als de rechter u in het gelijk stelt.

Niet eens met de beslissing van de rechtbank

Als u het ook niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u hoger beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de beslissing van de rechtbank staat hoe u dat doet.

Spoedeisende gevallen 

Soms kunt u niet wachten op een beslissing op uw bezwaarschrift. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen een bouwvergunning, maar de vergunninghouder wil niet wachten met de bouw. In dat geval kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Den Haag. Het telefoonnummer is 088-3622200. Het adres is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De medewerkers van de rechtbank kunnen u vertellen hoe u het verzoek moet indienen. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Voor het instellen van (hoger) beroep is in het algemeen griffierecht verschuldigd.

Bezwaar en beroep