We worden regelmatig benaderd met vragen, informatieverzoeken en initiatieven van ondernemers en inwoners uit de zogenoemde maatwerkgebieden. Denk aan kwekers die willen stoppen met hun bedrijf of over willen stappen naar een andere (niet-agrarische) bedrijfsvoering, particulieren met woningbouwwensen, niet-agrarische bedrijven die willen uitbreiden of zich in het gebied willen vestigen, maar ook initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme. Omdat dit gebied nu de status maatwerkgebied heeft, kunnen we vaak geen goedkeuring geven voor deze initiatieven, ook al zouden deze wel wenselijk zijn. 

Om belanghebbenden meer duidelijkheid te geven of hun plannen kansrijk zijn of niet, heeft de gemeente een concept Visie maatwerkgebieden gemaakt. Deze visie is gemaakt op basis van gesprekken met verschillende belanghebbenden in het gebied waaronder LTO, Glastuinbouw Nederland en kwekers in het gebied. In deze visie leggen we vast welke ontwikkelingen in dit gebied wenselijk zijn en welke niet. Het is belangrijk om hier goede afspraken over te maken, zodat we het gebied leefbaar houden en voorkomen dat initiatieven en andere belangen met elkaar in strijd raken. De Visie maatwerkgebieden is een beleidsnotitie en geen herziening van het omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan). De gemeente zelf neemt geen initiatief tot het veranderen van het omgevingsplan voor dit gebied.

De visie is in concept af. U kunt de visie inzien via officielebekendmakingen.nl of bij het Klant Contact Centrum in Nieuwveen. U kunt tot en met 22 mei op de visie reageren via info@nieuwkoop.nl of Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Vermeld daarbij als onderwerp “inspraakreactie Visie maatwerk­gebieden”. Vermeld in uw reactie in ieder geval ook uw naam en contactgegevens, zodat we u kunnen laten weten wat we inhoudelijk met uw reactie hebben gedaan.