In het plangebied aan het Nieuwveens Jaagpad en de weg Vrouwenakker worden minimaal 70- en maximaal circa 90 woningen ontwikkeld. Ook komt hier een kleinschalig Wonen met Zorg complex. De locatie wordt ontsloten via een nieuwe toegangsweg die aansluit op het Nieuwveens Jaagpad. Daarnaast komt er een ontsluiting voor fietsverkeer en calamiteiten op de provinciale weg.

Plankaart Vrouwenakker

Het woningbouwprogramma bevat:

  • minimaal 35% sociale woningbouw (huur en koop)
  • minimaal 20% betaalbare woningbouw (huur en koop)
  • maximaal 45% middelduur tot dure koop

Naast het woningbouwprogramma, met daarin vooral woningen voor starters, jongeren, jonge gezinnen en senioren, komt er een ‘Wonen met Zorg’ complex. Een Wonen met Zorg complex is een kleinschalige zorginstelling voor mensen die 24-uurszorg nodig hebben.

Naast de bebouwing realiseert de ontwikkelaar de openbare ruimte, met daarin het Hart van Vrouwenakker. Dit is een centrale ontmoetingsplek in de openbare ruimte voor zowel huidige als toekomstige inwoners van Vrouwenakker. Er wordt gestreefd naar een groene woonwijk met een dorps karakter dat past bij Vrouwenakker. De visie voor deze plek is vastgesteld door de gemeenteraad. Deze kunt u vinden in de bijlage.

Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025

We hebben een visie ontwikkeld voor de toekomstige bouwlocatie. In deze visie staat onder andere omschreven hoeveel woningen er gerealiseerd moeten worden, de opbouw van het woningbouwprogramma en uitgangspunten voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast staan er ook uitgangspunten omschreven voor het ‘Hart van Vrouwenakker’. Het ‘Hart’ moet uiteindelijk een groene ontmoetingsplek worden in de openbare ruimte. Met deze visie wordt er gestreefd naar een groene woonwijk met een dorps karakter die past bij Vrouwenakker. In de Visie staan de 4G's centraal: Groen, Gezond, Gezamenlijk en Geluid. Voor deze vier kernwaarden dient aandacht te zijn bij het ontwerp van de wijk. Zo wordt gezorgd voor een groene, dorpse woonwijk, passend bij Vrouwenakker.

In de visie staan nog geen plannen of schetsen voor een woonwijk, maar bevat de hoofdlijnen en kaders voor de toekomstige woonwijk en leefomgevingskwaliteit. De samenvatting van de Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025 vindt u in de bijlage.

Stand van zaken

Aanbesteding

Momenteel is de gemeente op zoek naar een ontwikkelende partij (marktpartij) voor het project Vrouwenakker-West. Om iedere marktpartij een gelijke kans te bieden moet een gemeente dit aanbesteden. Vanaf 28 november 2022 konden ontwikkelaars zich aanmelden als zij geïnteresseerd zijn om Vrouwenakker-West te ontwikkelen en te bouwen. Daarna is er een selectieprocedure gestart aan de hand van uitgangspunten en voorwaarden. Deze zijn opgesteld op basis van onder andere ‘De Visie op Wonen in Vrouwenakker-West 2025’ zoals in februari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. De ontwikkelaar die het best voldoet aan de opgestelde uitganspunten en eisen, mag Vrouwenakker-West ontwikkelen. Wij verwachten rond de zomer van 2023 een ontwikkelaar geselecteerd te hebben.

Bouwborden

We hebben een bouwbord geplaatst aan het Nieuwveens Jaagpad en één langs de provinciale weg. Op de onderstaande kaart ziet u de twee locaties van de bouwborden. Met de bouwborden hebben wij het startsein gegeven voor de voorbereiding.

Inschrijving

Inschrijven voor project Vrouwenakker-West is nog niet mogelijk. Zodra de inschrijvingsdatum bekend is communiceren wij dit via de gemeentelijke kanalen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven wanneer de inschrijving start. Dit zal echter niet eerder zijn dan de tweede helft van 2024.

Voorgenomen faseplanning*

  1. Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025: De Visie op wonen in Vrouwenakker-West 2025 is op 3 februari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.
  2. Aanbesteding & gunning: Voor de ontwikkeling van Vrouwenakker-West wordt een ontwikkelaar gezocht door de opdracht aan te besteden. Dit is een soort prijsvraag met eisen en kaders uit De Visie en bestaand beleid.
  3. Planuitwerking & vergunning: De geselecteerde ontwikkelaar werkt het winnende plan voor Vrouwenakker-West verder uit. In deze fase vindt ook een vorm van participatie plaats. Daarna zal de ontwikkelaar de vergunning aanvragen.
  4. Voorbereiding op de bouw: Voordat er gestart kan worden met de bouw moeten er eerst voorbereidingen worden getroffen zoals de bewerking van de grond.
  5. Bouw: Vrouwenakker-West wordt gebouwd en het openbaar gebied wordt ingericht. Naar verwachting start de bouw in 2025.
  6. Woonklaar: In de laatste fase van de bouw wordt begonnen met de inrichting van het openbaar gebied. De eerste woningen worden opgeleverd.

* Deze faseplanning is een voorgenomen planning. Deze planning kan onderhevig zijn aan veranderingen. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Renate Schultz-Zuidgeest via info@nieuwkoop.nl of telefonisch via 14 0172.