Werk en uitkering

De gemeente Alphen aan den Rijn voert de werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering uit, ook voor inwoners uit de gemeente Nieuwkoop.

Serviceplein Alphen aan den Rijn

Participatiewet

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen werk hebben. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit kunnen werken (100% arbeidsongeschikt). Wie (deels) kan werken, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een (bijstands)uitkering. De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is niet langer toegankelijk voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.

Vinden van werk

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Gemeenten gaan uit van wat mensen wèl kunnen en gaan daar een grote rol in spelen. Juist voor mensen met een beperking is het belangrijk dat zij kunnen groeien in hun werk. Gemeenten bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als werk niet mogelijk is dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk en arbeidsmatige dagbesteding.

Top