Vergadering Gemeenteraad, meningsvormende raad I 03-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Berry Dors
Dit item is verlopen op 03-09-2016.

AGENDAPUNTEN:

0 MENINGSVORMENDE RAAD I

1 Opening

Spreekrecht inwoners en belanghebbenden:

 • Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht, gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur). Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt wordt de mogelijkheid geboden.
 • Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521309 of griffier@nieuwkoop.nl).

2 Vaststellen agenda

3 Raadsvoorstel Verkeersveilige fietsroutes gemeente Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor om:

 • De notitie “Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop” vast te stellen;
 • Een bedrag van € 200.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar ten behoeve van de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Nieuwkoopse fietsroutes;
 • De meerkosten voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken te betrekken bij de actualisatie van het nieuwe beheerplan Wegen in 2016.

Om de verkeersveiligheid van fietsroutes binnen de gemeente Nieuwkoop in kaart te brengen, is een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden met de notitie ‘Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop” voorgelegd aan de gemeenteraad. Met het aanbieden van de onderzoeksresultaten wordt de raad ook gevraagd geld beschikbaar te stellen, zodat de maatregelen de komende jaren kunnen worden uitgevoerd.

4 Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop

B&W stelt de raad voor om:

 • Vanwege een toename van het aantal crematies op de begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar een urnentuin aan te leggen;
 • Een krediet beschikbaar te stellen van € 170.500,- voor de uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwkoop en de realisatie van urnentuinen op de algemene begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar;
 • De jaarlijkse lasten die gemoeid zijn met de investering te dekken door verhoging van de tarieven voor de grafrechten;
 • De verhoging van de tarieven mee te nemen bij de vaststelling van de legesverordening 2016.

5 Raadsvoorstel Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015

B&W stelt de raad voor om:

 • De notitie ‘Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015’ vast te stellen; 
 • De parkeernormen, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de notitie toe te passen voor in- en uitbreidingslocaties.

Het oude parkeerbeleid van de gemeente is gebaseerd op het autobezit dat gold in 2004. Dat is nu niet actueel meer. In het nieuwe beleid wordt duidelijk vastgelegd hoe de gemeente omgaat met parkeergelegenheid in nieuwe woonwijken en in bestaande woonwijken.

6 Raadsvoorstel Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019

B&W stelt de raad voor om het beheerplan vast te stellen en de financiële consequenties mee te nemen bij de najaarsnota 2015.

Civiele kunstwerken zijn o.a. bruggen, aquaducten, tunnels en duikers. Het nieuwe beheerplan geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft op het gebied van veiligheid, de maatregelen die nodig zijn om een goede werking en het gebruik te waarborgen en de civiele kunstwerken in de gemeente duurzaam in stand te houden.

7 Brief B&W (291) Knelpunten Luchtvaart Indelingsbesluit (LIB) en 20 Ke geluidszone

B&W heeft een brief geschreven aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en daarvan een afschrift gestuurd aan de gemeenteraad. In de vergadering van 9 juli heeft de raad besloten deze te bespreken in een meningsvormende raad.

8 Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen

AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

9 Berichten uit B&W

a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

10 Rondvraag

Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen schriftelijk door het college beantwoord.

11 Actielijsten vorige meningsvormende raden I vaststellen

 • MR I financiën: Ruimtelijk beheer 17 juni 2015 en Ruimtelijke ontwikkeling 18 juni 2015
 • MR I 25 juni 2015

12 Sluiting

Top