Vergadering Gemeenteraad, besluitvormende raadsvergadering 17-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal Nieuwveen
Tijd:20:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitvormende raadsvergadering 17 september 2015

1 Opening

2 Raadsvoorstel Tijdelijke toelating van Arnold van der Lee tot lid van de gemeenteraad i.v.m. tijdelijk ontslag van Martin Hoekstra (2015-081)

Martin Hoekstra heeft de voorzitter van de raad verzocht tijdelijk, d.w.z. voor een periode van 16 weken, als raadslid ontslag te verlenen. Dit verzoek is ingewilligd. Voorgesteld wordt Arnold van der Lee gedurende die periode en na goedkeurend onderzoek door de  commissie geloofsbrieven tijdelijk als raadslid toe te laten.

3 Vaststellen agenda (2015-082)

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht inwoners en belanghebbenden

Op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde kunnen inwoners en belanghebbenden inspreken gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur); dit kan alleen als er door deze persoon niet in een eerdere vergadering over dit onderwerp is ingesproken. Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl)

5 Vaststellen besluitenlijst (2015-083)

De besluitenlijst van de besluitvormende raadsvergadering van 9 juli 2015.

6 Ingekomen stukken (2015-084)

Hieronder de lijst van ingekomen stukken. Op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde kan de griffier tot 48 uur voor de vergadering de lijst aanvullen.

Bijgevoegde documenten

7 Bekrachtiging geheimhouding stukken (2015-085)

De gemeenteraad wordt verzocht op grond van artikel 25 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen van de geheime stukken (zie conceptraadsbesluit).

Bijgevoegde documenten

Hamerstukken

8 Raadsvoorstel Beheerplan civiele kunstwerken 2015-2019 (2015-086)

B&W stelt de raad voor om het beheerplan vast te stellen en de financiële consequenties mee te nemen bij de najaarsnota 2015.

Civiele kunstwerken zijn o.a. bruggen, aquaducten, tunnels en duikers. Het nieuwe beheerplan geeft inzicht in de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft op het gebied van veiligheid, de maatregelen die nodig zijn om een goede werking en het gebruik te waarborgen en de civiele kunstwerken in de gemeente duurzaam in stand te houden.

9 Raadsvoorstel Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015 (2015-090)

B&W stelt de raad voor om:

 • De notitie ‘Parkeerbeleid gemeente Nieuwkoop 2015’ vast te stellen; 
 • De parkeernormen, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de notitie toe te passen voor in- en uitbreidingslocaties.

Het oude parkeerbeleid van de gemeente is gebaseerd op het autobezit dat gold in 2004. Dat is nu niet actueel meer. In het nieuwe beleid wordt duidelijk vastgelegd hoe de gemeente omgaat met parkeergelegenheid in nieuwe woonwijken en in bestaande woonwijken.

10 Raadsvoorstel Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland (2015-087)

B&W stelt de raad voor om het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland vast te stellen en kennis te nemen van het vervolgproces, te weten het Uitvoeringsprogramma.

Samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop en Waddinxveen is de afgelopen maanden gewerkt aan het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland. Het resultaat van deze samenwerking is vastgelegd in het Programma Recreatie Groene Hart Zuid-Holland. Met dit programma, waarin diverse organisaties en ondernemers uit de recreatieve sector zijn betrokken, wordt beoogd de samenwerking op het terrein van de recreatie te versterken en waar mogelijk te komen tot een regionale aanpak.

Discussiestukken

11 Raadsvoorstel Verkeersveilige fietsroutes gemeente Nieuwkoop (2015-088)

B&W stelt de raad voor om:

 • De notitie “Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop” vast te stellen;
 • Een bedrag van € 200.000,- te onttrekken aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar ten behoeve van de uitvoering van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Nieuwkoopse fietsroutes;
 • De meerkosten voor het aanbrengen van fietssuggestiestroken te betrekken bij de actualisatie van het nieuwe beheerplan Wegen in 2016.

Om de verkeersveiligheid van fietsroutes binnen de gemeente Nieuwkoop in kaart te brengen, is een onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden met de notitie ‘Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop” voorgelegd aan de gemeenteraad. Met het aanbieden van de onderzoeksresultaten wordt de raad ook gevraagd geld beschikbaar te stellen, zodat de maatregelen de komende jaren kunnen worden uitgevoerd.

12 Raadsvoorstel Uitbreiding begraafplaats Nieuwkoop (2015-089)

B&W stelt de raad voor om:

 • Vanwege een toename van het aantal crematies op de begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar een urnentuin aan te leggen;
 • Een krediet beschikbaar te stellen van € 170.500,- voor de uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwkoop en de realisatie van urnentuinen op de algemene begraafplaatsen Nieuwkoop en Ter Aar;
 • De jaarlijkse lasten die gemoeid zijn met de investering te dekken door verhoging van de tarieven voor de grafrechten;
 • De verhoging van de tarieven mee te nemen bij de vaststelling van de legesverordening 2016.

13 Raadsvoorstel 6e wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) (2015-091)

B&W stelt de raad voor om de 6e verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012 vast te stellen.

Het voorstel is nu de Apv op zes onderdelen te wijzigen en op één onderdeel (geen aanlijngebod opleiders hulphonden) niet:

 • uitzonderingspositie aanlijngebod opleiders geleidehonden en sociale hulphonden (artikel 2:57, tweede lid Apv);
 • wijziging artikel 5:15 Ventverbod: afbakening tijd en ventbegrip;
 • vervallen vergunningplicht growshops i.v.m. de wijziging van de Opiumwet;
 • wijziging artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten;
 • wijziging artikel 2:34n Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen;
 • juridische grondslag aanlijnen honden en opruimplicht buiten de bebouwde kom: wijziging artikel 2:57 Loslopende honden en artikel 2:58 Verontreiniging door honden
 • wijziging artikel 5:62 Hinder door vaartuigen: opnemen bevoegdheid college stellen van nadere regels ter waarborging van het gebruik en de doorvaart van vaarwegen.
Aantekening:

De huidige APV van Nieuwkoop vindt u door hier te klikken. U komt dan op een pagina van de website www.overheid.nl. Door naar beneden te scrollen vindt u de hele verordening.

14 Raadsvoorstel Rekenkamerrapport ‘Regie op regionale samenwerking’ (2015-092)

De Rekenkamer stelt de raad voor om:

 • Het rekenkameronderzoek ‘Regie op regionale samenwerking’ aan te grijpen om in te zetten op vergroting van grip door de raad op de sturing en controle van samenwerkingsverbanden.
 • De aanbevelingen aan de raad te onderschrijven.
 • Met begeleiding van de griffier een werkwijze te ontwikkelen om de aanbevelingen in de praktijk op te pakken – met aandacht voor de gewenste ondersteuning van het college om daar invulling aan te kunnen geven.
 • Het college te verzoeken de aan haar gerichte aanbevelingen eveneens over te nemen ter ondersteuning van sturing en controle door de raad.
 • Periodiek de praktijk van sturing en controle van samenwerkingsverbanden agenderen mede in het licht van nieuwe ontwikkelingen.

15 Raadsvoorstel Tweede begrotingswijziging 2015 ODHW (gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland) (2015-093)

B&W stelt de raad voor om in te stemmen met deze begrotingswijziging en geen zienswijzen in te dienen.

De omgevingsdienst heeft een verzoek tot begrotingswijziging ingediend bij de deelnemers. De begrotingswijziging heeft tot doel de per abuis niet doorgevoerde indexatie te corrigeren.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder besproken is in een meningsvormende raad.

16 Raadsvoorstel Benoeming fractieassistent CDA (2015-094)

Fractieassistenten zijn personen, niet zijnde een raadslid, die zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van het werk ten behoeve van de raad. Het CDA stelt voor om Nick Draper als fractieassistent te benoemen.

Dit is een discussiestuk omdat het niet eerder besproken is in een meningsvormende raad.

Overige agendapunten

17 Vragen-half-uur

Op grond van artikel 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur als zij dit 24 uur van tevoren hebben aangekondigd.

18 Mededelingen van het college

Op grond van artikel 10 van het reglement van orde kunnen portefeuillehouders mededelingen aan de raad doen tijdens deze vergadering.

19 Sluiting

Top