Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst van 1 oktober 2019

4 Raadsplanning

5 Vrijgeven van de Nota Erfgoedbeleid gemeente Nieuwkoop 2019 en Subsidieregeling monumentenzorg 2019 gemeente Nieuwkoop in het kader van inspraak

6 Actualisatie starterslening

7 Projectafwijkingsbesluit S. van Drielstraat 14 (Zevenhoven)

8 Projectvoorstel opstellen integrale visie op het centrum van Ter Aar

9 Beleidsplan voor de gladheidsbestrijding 2019-2024 en Actieplan gladheidsbestrijding 2019-2020

10 Schriftelijke vragen van Natuurlijk Nieuwkoop (NN) over riolering Nieuwveens Jaagpad

11 Algemene Verordening Kabels en Leidingen gemeente Nieuwkoop 2020

12 Geen fietspad langs de Zevenhovenseweg

13 Voorlopig koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021

14 Externe communicatie

15 Ingekomen stukken

16 Sluiting

Top