Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 24-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst 17 september 2019

4 Intentieverklaring Stichting Beheer en Exploitatie MFA Ter Aar

5 Gemeentelijke zienswijze op het ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

6 Vaststelling model-anterieure overeenkomst Paradijsweg

7 Verzoek subsidievaststelling Paradijsweg-west/Natte kant

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top