Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 25-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 18 juni 2019

4 Beantwoording schriftelijke vragen Natuurlijk Nieuwkoop over de inrichting van bedrijfslocatie op De Olm en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid

5 Beantwoording schriftelijke vragen D’66 verwerking verschillende afvalstromen

6 Raadsinformatiebrief recente ontwikkelingen wonen

7 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan

8 Tarieven sporthallen en sportzalen 2019 -2020

9 Verlenging contracten hulp bij het huishouden en hulpmiddelen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

10 Regionaal samenwerkingsprotocol Jeugd Midden Holland / Holland Rijnland en de Raad voor de Kinderbescherming 2019

11 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2018

12 Externe communicatie

13 Ingekomen stukken

14 Sluiting

Top