Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-05-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 7 mei 2019

4 Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2019

5 Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst West Nederland

6 Beantwoording raadsvragen Natuurlijk Nieuwkoop over bezorging Nieuwkoop Nieuws

7 Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan "Bio Divers Papeneiland"

8 Bestuurlijk principeverzoek ten aanzien van realiseren van een bedrijfswoning op het perceel Oostkanaalweg 55a

9 Schriftelijke vraag VVD over dalende vaccinatiegraad

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top