Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 12 februari 2019

4 Beleidsnota Veiligheid en Handhaving 2018-2021

5 Bestuurlijke principeverzoek vergroten oppervlakte bouw-/bestemmingsvlak loonwerkersbedrijf, locatie Hogedijk 39 te Zevenhoven

6 Terinzagelegging en start overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening ontwerpbestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top