Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 29-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 22 januari 2019

4 Aanpassing tarieventabel leges 2019

5 Vaststellen 8e Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop "2012"

6 Schriftelijke vragen van Natuurlijk Nieuwkoop (NN) over de garagebedrijven Nieuwveens Jaagpad 39-42

7 Overdracht asbetstaken

8 Schriftelijke vragen van de VVD over water- en bermbeheer

9 Zienswijze kadernota 2020 RDOG Hollands Midden

10 Hervaststelling bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top