Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 09-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 2 oktober 2018

4 Schriftelijke vragen "Invloed Zonnepanelen op OZB"

5 Wijziging Bouwverordening 2012 gemeente Nieuwkoop

6 Beslissing op de bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning Ir.J.Nysinghweg 21 in Noorden

7 Zienswijze op concept-Regionaal Beleidsplan, Eenheid Den Haag 2019-2022

8 Schriftelijke vragen van SBN over enkele verkeersvraagstukken Zevenhoven/Noordeinde en Ter Aar

9 Verbeteren van de verkeersveiligheid op de Oude Spoorbaan in Zevenhoven

10 Extra investeringen beheerplan wegen 2017 t/m 2021

11 Plan van aanpak vervolg diverse verkeersonderzoeken

12 Plan van aanpak op orde krijgen verkeersborden areaal

13 Verklaring algemeen belang afvalinzameling onderwijsinstellingen in het kader van "De afvalvrije school"

14 Bestuurlijk principeverzoek uitbreiden loonwerkersbedrijf op perceel Hogedijk 39 te Zevenhoven

15 BIZ Verordening BIZ Winkelcentrum Ter Aar

16 Externe communicatie

17 Igekomen stukken

18 Sluiting

Top