Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 29 mei 2018

4 Raadsplanning

5 Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

6 Vaststelling bestemmingsplan "De Verwondering-Noordereiland"

7 Vrijgeven ontwerpwijzigingsplan "De Verwondering-Zuidereiland" voor overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en terinzagelegging

8 Aanvraag Vangnetuitkering 2017

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top