Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-17:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 15 mei 2018

4 Beslissing op bezwaar invorderingsbesluiten dwangsom Meije in Nieuwkoop

5 Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

6 Opstellen ruimtelijke visie dorpsplein Noorden

7 Zienswijze begroting RDOG 2019

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top