Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 1 mei 2018

4 Reactie op financieel toezicht begroting 2018

5 Jaarstukken 2017

6 Voorjaarsnota 2018

7 Werkbudget t.b.v. Omgevingswet en omgevingsvisie periode 2018-2020

8 Reactie op zienswijze inzake bijdrage aan Woningstichting Nieuwkoop gasloos bouwen Driekoppenland

9 Aanvraag extra budget uitvoering Actieprogramma duurzaamheid 2018

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top