Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 24 april 2018

4 B&W advies raadsplanning

5 Collegeadvies verkort Begroting 2019 HR

6 B&W advies voor de gezamenlijke inkoop van groene energie 2020 -2021 en 6 optiejaren t/m 2027

7 Collegeadvies SVHW jaarrekening 2017 en begroting 2019

8 B&W Voorjaarsnota 2018

9 B&W voorstel beheerplan Nautisch en Vaarwegbeheer 2018-2022

10 B&W voorstel verbeteren paden Argonnepark

11 Collegevoorstel 4e wijziging nadere regels Sociaal Domein inzake respijtzorg

12 B&W advies Actualisatie grondexploitaties 2018

13 Collegeadvies raadsvoorstel onttrekking reserves Omgevingswet en visie

14 Externe communicatie

15 Ingekomen stukken

Top