Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-03-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 13 maart 2018

4 Schriftelijke vragen van het CDA over inzameling van kringloopgoederen op de milieustraat

5 Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg Rijnstreek "Blijf in de Buurt

6 Evaluatie opdracht sociale participatie

7 Actieplan statushouders

8 Ontwerpwijzigingsplan Conradpark 13 in Nieuwveen, instemming vormvrije m.e.r.-beoordeling

9 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan "De Verwondering-Noordereiland" voor overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en terinzagelegging

10 Retailplan 2018-2022 Kern Nieuwkoop

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top