Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-12-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 12 december 2017

4 Kansenonderzoek Drechtdoorsteek

5 Schriftelijke vragen van het CDA over het georganiseerd afsteken van vuurwerk

6 Dienstverleningsovereenkomst Participatiewet en aanverwante dienstverlening

7 Vaststelling van het besluit mandaat en volmacht Participatiewet en Wet gemeentelijk schuldhulpverlening

8 Addendum collectieve zorgverzekering Zorg en Zekerheid

9 Opheffing Reserve WDA en toevoeging opgenomen saldo aan de Reserve Goedkope Woningen

10 Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden

11 Kleinschalige particuliere bouwinitiatieven

12 Discussienota "Gasloze nieuwbouw Nieuwkoop 2018”

13 Ingekomen stukken

14 Sluiting

Top