Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 3 oktober 2017

4 Raadsplanning

5 Beheer en beleidsplanwegen 2017-2021

6 Beleidsregel briefadres

7 Schriftelijke vragen over zak- en kleedgeld door het CDA

8 Extra gelden voor Veilig Thuis

9 3e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015

10 Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Reghthuysplein e.o.

11 Beleidsvisie gebruik Recreatiewoningen vrijgeven voor inspraak

12 Externe communicatie

13 Ingekomen stukken

14 Sluiting

Top