Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 29 augustus 2017

4 Raadsplanning

5 Intrekken en wijzigen rechtspositionele regelingen

6 Beheer- en beleidsplan Recreatieve Voorzieningen 2017-2021

7 Verlenen omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee tijdelijke onderwijsunits op het perceel St. Janstraat 21-23 te Noordeinde

8 Verklaring buiten gebruikstelling schoollocatie en gymzaal Ashram College

9 Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden

10 Startnotitie Omgevingswet

11 Externe communicatie

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top