Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-08-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 29-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van vorige vergadering

4 Raadsplanning

5 Aanwijzen leden hoofdstembureau en vaststellen vergoeding (plaatsvervangende) stembureauleden

6 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2016

7 Verlening omgevingsvergunning overkappen mestsilo's en instemmen nota beantwoording zienswijzen perceel Langeraarseweg 194a in Ter Aar

8 Beslissing op bezwaar bouwwerken Zuideinde in Nieuwkoop

9 Raadsvoorstel begrotingswijziging 2017 proces kabels en leiden

10 Schriftelijke vragen van fractie Mur over de reconstructie van de Dorpsstraat in Nieuwveen

11 Schriftelijke vragen van fractie Mur over de Laan der Verwondering

12 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Driekoppenland

13 Verzoek herziening vaststellingsbesluit Landelijk gebied Nieuwkoop (Hogedijk 3)

14 Externe communicatie

15 Ingekomen stukken

16 Sluiting

Top