Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 04-07-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 27 juni 2017

4 Meicirculaire 2017

5 Definitief ontwerp reconstructie Noordse Dorpsweg en aanbesteding uitvoering

6 Vervroegd vervangen van de schorsondergronden op de openbare speelplaatsen

7 Inzet lokale beleidsruimte vrijkomende woningen Langeraar

8 Visie herontwikkeling Paradijsweg - natte kant

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top