Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 13 juni 2017

4 Vervroegd vervangen van de schorsondergronden op de openbare speelplaatsen

5 Benoeming nieuw lid Wmo adviesraad

6 Beantwoording zienswijzen Noorder- en Zuidereiland, plan De Verwondering

7 Opheffen Gemeenschappelijke Regeling SWA en kaders bedrijfsplan Werkbedrijf

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top