Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 09-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst 2 mei 2017

4 Concept Jaarstukken 2016

5 Voorjaarsnota 2017

6 Concept Jaarprogrammabegroting 2018 RDOG HM

7 Beantwoording schriftelijke vragen SBN camping bestemmingsplan

8 Startdocument "Beleidsvisie gebruik recreatiewoningen" ten behoeve van strategieverkenning

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top