Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 25-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2017.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 18 april 2017

4 Raadsplanning

5 Begroting 2018 Holland Rijnland

6 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) Jaarrekening 2016 en ontwerpbegroting 2018

7 Financiële beleidsnota's

8 Voorstel programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2018

9 Beantwoording raadsvragen SBN raadslid Mur

10 Begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2021 Omgevingsdienst West-Holland

11 Beantwoording schriftelijke raadsvragen MPN-PN over de rapportage vrijwilligercoördinator

12 Externe communicatie

13 Ingekomen stukken

14 Sluiting

Top