Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-11-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 1 november 2016

4 Conceptbestuursakkoord Groene Hart - Provincie Zuid-Holland

5 Opzet tussenevaluatie van Buiten naar Binnen werken

6 Beschikbaar stellen budget t.b.v. reconstructie van de Aardamseweg

7 Terinzagelegging en start vooroverleg ontwerpbestemmingsplan Kern Nieuwkoop, 1e herziening

8 Omgevingsvergunning zienswijzen en vergunningverlening - Dorpsstraat 33 in Nieuwkoop

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top