Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 25-10-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst 18 oktober 2016

4 Raadsplanning

5 Beoordeling RTV Hollands Midden aan eisen Mediawet

6 Normenkader 2016

7 Septembercirculaire gemeentefonds 2016

8 Belastingverordeningen en tarieven 2017

9 Budgetten jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Holland Rijnland

10 Kadernota grondbeleid 2017-2020

11 Vaststelling bestemmingsplan Voorweg tussen 54 en 56

12 Vaststelling bestemmingsplan Glastuinbouw, 1e herziening

13 Externe communicatie

14 Ingekomen stukken

15 Sluiting

Top