Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 23-08-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:45-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 16 augustus 2016

4 Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2015

5 Vaststellen regeling melden vermoeden misstand

6 Rekenkameronderzoek decentralisatie sociaal domein

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top