Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 09-08-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:10:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 12 juli 2016

4 Raadsplanning

5 Huisvestingslasten SWA

6 Zienswijze gemeenten streekindeling (lokale) streekomroepen

7 Beslissing op bezwaar Nieuwveens Jaagpad 127 in Nieuwveen

8 Mandaat hardheidsclausule leerlingenvervoer

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top