Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 21 juni 2016

4 Startafwijkingsprocedure voor uitbreiding bedrijfsactiviteiten aan de Meije 300

5 Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:57 Loslopende honden en 2:58 Verontreiniging door honden

6 Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025

7 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2015

8 Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017

9 Terinzagelegging en startoverleg ontwerpbestemmingsplan "Voorweg tussen 54 en 56"

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top