Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 14 juni 2016

4 Bestuurlijke Overeenkomst Samenwerken in de Waterketen regio Rijnland 2016-2020

5 Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht

6 Omhanging subsidieregeling buurtsportcoaches

7 Terinzagelegging en start overleg ontwerpbestemmingsplan "Glastuinbouw, 1e herziening"

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top